Sơn La có trên 16.600 đảng viên nữ là người dân tộc thiểu số

01/11/2021
Trong những năm qua, Sơn La đã triển khai thực hiện tốt việc cụ thể hoá chủ trương, quan điểm của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên nữ. Tính đến 30/8/2019, số lượng đảng viên nữ trên địa bàn toàn tỉnh là 29.158 đảng viên, chiếm tỷ lệ 33,16%, trong đó có 16.651 đảng viên nữ là người dân tộc thiểu số.
Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Số lượng và chất lượng đảng viên tăng lên đã góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo công tác bình đẳng giới của tỉnh.

Kết quả đó cho thấy sự quan tâm sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đặc biệt là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị đối với công tác phát triển đảng viên nữ; kịp thời chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển Đảng trong mỗi nhiệm kỳ, công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác phụ nữ, phát triển đảng viên nữ.

Công tác cán bộ nữ, quy hoạch, tạo nguồn, tạo điều kiện cho cán bộ nữ tiếp tục được tham gia các khóa đào tạo, các lớp bồi dưỡng tại tỉnh, Trung ương được quan tâm; các cấp ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động bồi dưỡng cho những quần chúng ưu tú xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được kết nạp Đảng; tích cực vận động, quan tâm tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia công tác xã hội, hoạt động tập thể, phong trào thi đua lao động, sản xuất, trong đó nhiều phong trào thi đua ở cơ sở có sự tham gia của các đảng viên nữ đã cho thấy hiệu quả tích cực, tác động mạnh mẽ đến công tác tuyên truyền làm thay đổi tập quán lạc hậu, tư tưởng trọng nam khinh nữ trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác phát triển nữ đảng viên, Hội LHPN tỉnh Sơn La đã có nhứng đóng góp tích cực, chủ động tham mưu về công tác nhân sự nữ cho Tỉnh uỷ và cấp uỷ các cấp.

Các cấp Hội đã chủ động phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong cộng đồng; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển, tiến bộ về mọi mặt, đặc biệt là phấn đấu cống hiến cho xã hội; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy cùng cấp trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sử dụng cán bộ nữ; chú trọng đối tượng nữ trẻ, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ cán bộ, hội viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; giới thiệu đội ngũ cán bộ nữ tham gia quản lý các cấp, từ đó để cán bộ, đảng viên nữ phấn đấu phát huy và khẳng định vai trò, uy tín của chị em trước quần chúng, làm gương cho chị em học tập.

Phát huy vai trò của Hội trong chủ trì, phối hợp triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, công tác phát triển đảng viên nữ, đưa thành nội dung kiểm tra, tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng năm của Hội; tạo điều kiện cho phụ nữ tiến bộ và bình đẳng giới theo tinh thần Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Hồng Nhung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video