Sửa đổi chính sách không còn phù hợp, xây dựng chính sách mới đối với vùng dân tộc và miền núi

09/10/2008
Nhằm đẩy mạnh và khuyến khích đầu tư phát triển vùng dân tộc và miền núi, ngày 7/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ đạo các Bộ, ngành tiếp tục rà soát lại hệ thống chính sách dân tộc hiện hành để điều chỉnh, sửa đổi những chính sách không còn phù hợp và nghiên cứu xây dựng chính sách mới cho giai đoạn sau năm 2010, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì việc bổ sung, sửa đổi các quy định hiện có và ban hành các quy định mới về thuế, về phát triển nông nghiệp, nông thôn... để đẩy mạnh và khuyến khích đầu tư sản xuất kinh doanh ở vùng dân tộc và miền núi.

Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan bổ sung, sửa đổi các quy định hiện có và ban hành các quy định mới về phát triển công nghiệp và thương mại; phát triển giao thông vận tải; hỗ trợ nhà cho các đối tượng chính sách; phát triển mạng lưới y tế, chăm lo sức khỏe cho nhân dân; phát triển giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ; phát triển nguồn nhân lực; mạng lưới cơ sở đào tạo nghề; bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa của các dân tộc Việt Nam; phát triển văn hóa, thể thao, du lịch; phát triển mạng lưới thông tin và truyền thông; chính sách về cán bộ; khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường sinh thái để tạo điều kiện và khuyến khích phát triển toàn diện các lĩnh vực trên địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc.

Các Bộ, ngành chủ động triển khai thực hiện, phối hợp với Ủy ban Dân tộc báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30/12/2008.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video