Tài liệu dự thảo về Công tác Tổ chức và kiểm tra

05/06/2008
Theo công văn số 446/CV-ĐCT ngày 05/6/2008 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam

Văn bản xin lấy ý kiến của Ban chấp hành, cán bộ chuyên trách tỉnh Hội và đại biểu tham gia Hội nghị chuyên đề "Công tác Tổ chức và Kiểm tra nhiệm kỳ 2007-2012".

1. Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế cơ quan chuyên trách Hội LHPN cấp tỉnh, huyện 
Xem toàn văn/ Tải về

2. Hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức Hội phụ nữ cơ sở
Xem toàn văn/ Tải về

3. Hướng dẫn xây dựng và quản lý Quỹ Hội  Xem toàn văn/ Tải về
Các biểu mẫu theo dõi thu chi quỹ Hội Mẫu 1  Mẫu 2

4. Hướng dẫn xây dựng hội viên nòng cốt
Xem toàn văn/ Tải về

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video