Tài liệu tuyên truyền tiến tới Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

25/02/2012
Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp cao nhất của phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với phụ nữ và tổ chức Hội.

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI

 

Thực hiện Chỉ thị số 49 – CT/TW ngày 22/12/2010 của Ban bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI và Thông báo số 42 – TB/TW ngày 15/7/2011 của Ban Chấp hành TW Đảng thông báo kết luận của Ban bí thư về một số vấn đề liên quan đến Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI sẽ được tổ chức từ ngày 11 - 14/3/2012.

Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp cao nhất của phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với phụ nữ và tổ chức Hội.

Để Đại hội được tuyên truyền rộng khắp và có ảnh hưởng sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ và nhân dân cả nước, đạt được mục đích, yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị của Ban Bí thư, Đoàn Chủ tịch TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn Tài liệu tuyên truyền tiến tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI. Nội dung Tài liệu tuyên truyền đề cập những nét chủ yếu của 10 nhiệm kỳ Đại hội, tập trung vào những thành tựu nổi bật của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2007- 2012 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 – 2017, cụ thể như sau:

 

I. CÁC KỲ ĐẠI HỘI CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ X (2007-2012)

III. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ XI (2012 – 2017)

 

*****

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã đi qua chặng đường hơn 80 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng công cuộc đổi mới của Đảng, dân tộc và đất nước. Đứng trước nhiệm vụ của cách mạng trong thời kỳ mới, để nắm bắt thời cơ, vận hội và vượt qua khó khăn, thách thức, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các thế hệ phụ nữ Việt Nam nguyện bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc, phát huy truyền thống tốt đẹp, đồng sức, đồng lòng, đổi mới cùng toàn Đảng, toàn dân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, ra sức xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần đưa phong trào phụ nữ ngày càng đi lên xứng tầm với thời kỳ CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế./.

(* Nguồn: Dự thảo Lịch sử Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tập I (1930 – 1976); Tài liệu TT 80 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Dự thảo báo cáo đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2007 – 2012, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 – 2017)
Toàn văn tài liệu tuyên truyền tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video