Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách

25/01/2005
Trong khuôn khổ dự án VIE 01/015/01 “Giới trong chính sách công” do UNDP và Chính phủ Hà Lan tài trợ, trong 2 ngày 19&20/1/2005, Uỷ ban Quốc gia VSTBCPNVN đã tổ chức khoá tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách cho giảng viên và thành viên mạng lưới tham mưu tư vấn về giới.

Tham gia khoá tập huấn có gần 50 đại biểu là giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trường Cán bộ phụ nữ TW và cán bộ mạng lưới thammưu tư vấn về giới ở một số bộ, ngành.

 

Khoá tập huấn nhằm giúp các học viên nâng cao kiến thức và kỹ năng, chia xẻ kinh nghiệm về lồng ghép giới ở trong nước và trên thế giới, đồng thời thảo luận những vấn đề nảy sinh trong quá trình giảng dạy, tham mưu về lồng ghép giới.

 

Tại đây, các học viên đã trao đổi những kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy, hoạt động thực tiễn của mình, được nghe giới thiệu về một số thông tin thiết thực như:hậu quả của nạn ngược đãi trong gia đình đối với nền kinh tế Australia, thực tiễn áp dụng lồng ghép giới trong xây dựng đường nông thôn ở Peru, những phương pháp xoá đói giảm nghèo thông qua phân tích giới trong chi tiêu công ở Cămpuchia. Bên cạnh đó, các học viên còn được nâng cao thêm kỹ năng phân tích, tổ chức và lập kế hoạch hành động để lồng ghép giới, kỹ năng vận động các nhà lãnh đạo áp dụng lồng ghép giới trong hoạch định chính sách.

Nguyễn Thị Mai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video