Thông báo tuyển dụng cán bộ dự án "Tăng cường năng lực của Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho Phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ”

30/07/2020
Dự án "Tăng cường năng lực của Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho Phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ”

Dự án “Tăng cường năng lực của Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho Phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ” do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) phối hợp thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tuyển dụng 01 cán bộ dự án để hỗ trợ Ban quản lý dự án vận hành và điều phối Văn phòng OSSO tại Hà Nội.

Chi tiết thông tin tuyển dụng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video