Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2020

16/12/2010
Nhằm thực hiện đường lối của Đảng về công tác thể dục thể thao trong thời kỳ đổi mới “Xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khoẻ, tầm vóc con người Việt Nam, tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng giống nòi… ”, ngày 3 tháng 12 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2020.

Luật Thể dục thể thao được Quốc hội khóa XI chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 29 tháng 11 năm 2006 là văn bản pháp lý quan trọng đối với công tác quản lý thể dục, thể thao trong thời ký đổi mới, tạo hành lang pháp lý cho thể dục thể thao phát triển đúng định hướng: vì sức khoẻ và hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Hiện nay, nước ta có 21 Liên đoàn thể thao Quốc gia, một số hiệp hội, Hội thể thao quốc gia. Cả nước có trên 200 Liên đoàn, Hiệp hội các môn thể thao cấp tỉnh, các tổ chức này đều là thành viên của Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, Uỷ ban Olympic Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển phong trào thể dục thể thao Việt Nam, là cầu nối giữa các tổ chức xã hội về thể thao của Việt Nam với phong trào Olypic thế giới và các tổ chức thể thao quốc tế.

Mục tiêu cần đạt của chiến lược là tiếp tục mở rộng và đa dạng hoá các hoạt động thể dục, thể thao (TDTT) giải trí nhằm đáp ứng như cầu giải trí của xã hội và tạo thói quen hoạt động, vận động hợp lý suốt đời; Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong mọi đối tượng tầng lớp nhân dân: Thanh thiếu niên, lực lượng vũ trang… Đồng thời tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao, gắn kết đào tạo các tuyến, các lớp kế cận; thống nhất quản lý phát triển thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp theo hướng tiến tiến bền vững, thu hẹp khoảng cách trình độ với thể thao Châu Á và thế giới; Tăng cường hội nhập quốc tế, tích cực thực hiện chủ trương, đường lối ngoại giao nhân dân của Đảng và Nhà nước.

Trong hệ thống các chỉ tiêu phát triển của Chiến lược, chỉ tiêu về thể dục, thể thao quần chúng đã đề ra: Đến năm 2020 phấn đấu 33% dân số tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, số gia đình luyện tập TDTT đến năm 2015 đạt 22% và năm 2020 đạt 25% số hộ gia đình trong toàn quốc. Đồng thời, ở phần các nhiệm vụ phát triển thể dục, thể thao quần chúng, chiến lược có nhấn mạnh: Tiếp tục thực hiện “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác hồ vĩ đại” gắn liền với phát triển gia đình văn hoá, làng bản, tổ dân phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị ở các địa phương, các ban, nghành và đoàn thể. Tuyên truyền hướng dẫn mọi đối tượng quần chúng luyện tập tham gia thi đấu TDTT, mở rộng mô hình, câu lạc bộ TDTT quần chúng.

Giải pháp hữu hiệu của chiến lược này là: Nâng cao nhận thức, tư tưởng và đào tạo nâng cao nguồn nhân lực; Đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà nước về phát triển thể dục, thể thao, đẩy mạnh thực hiện chủ trương hòa xã hội hoá hoạt động TDTT, tăng cường huy động và điều kiện thuận lợi để mọi tổ chức cá nhân tham gia đầu tư phát triền TDTT quần chúng; Phát huy vai trò, chức năng của Uỷ ban Olympic Việt nam và các Liên đoàn, Hiệp hội thể dục, thể thao trong sự nghiệp phát triển TDTT cho mọi người; Tăng cường nguồn nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật.

Chiến lược được thực hiện qua hai giai đoạn: Giai đoạn I từ năm 2010 – 2015, giai đoạn II từ năm 2016 đến 2020.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ Ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển TDTT cho từng giai đoạn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước./

Ban Tuyên giáo TW Hội LHPN Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video