Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII: Nói cần đi đôi với làm

25/04/2016
Khắc phục triệt để bệnh hình thức, đổi mới tư duy hành động là yêu cầu xuyên suốt được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo nhất quán trong quá trình tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nói riêng.

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tinh thần đổi mới của Đại hội XII tiếp tục được cụ thể hóa bằng Chỉ thị của Bộ Chính trị và tại Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, lần đầu tiên Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với sự tham gia của gần 1.400 đại biểu là cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương trên cả nước.

Do tính chất đặc biệt quan trọng của Hội nghị lần này, các đại biểu đã trực tiếp được nghe các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị truyền đạt những nội dung căn bản, cốt lõi, những điểm mới và sự phát triển tư duy lý luận của Đảng trong hoạch định đường lối, chiến lược xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong giai đoạn mới với nhiều thuận lợi, cơ hội và thách thức đan xen.

Yêu cầu chung của Hội nghị nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Công tác học tập, quán triệt Nghị quyết phải góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đều phải viết thu hoạch thể hiện sự hiểu biết của mình đối với những vấn đề được truyền đạt; đề xuất các chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ở cấp mình, ngành mình, địa phương mình, lĩnh vực do mình quản lý. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cũng đã trực tiếp trả lời, giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của các đại biểu, nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận cả trong nhận thức và hành động, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những điểm mới trong các Văn kiện lần này.

Với cách làm như vậy, Hội nghị đã đạt được kết quả trên nhiều phương diện, cả về hình thức tổ chức học tập, phương pháp và cách thức lựa chọn nội dung truyền đạt; đánh giá kết quả học tập, đặc biệt là chất lượng nghiên cứu, học tập của các đại biểu. Theo các đại biểu dự Hội nghị, Trung ương triệu tập thành phần đến tất cả các cán bộ chủ chốt và báo cáo viên cấp Trung ương và cấp tỉnh như lần này giúp các cấp ủy Đảng triển khai học tập, quán triệt nghị quyết tại địa phương, đơn vị nhanh hơn về mặt thời gian và hiểu rõ hơn về những nội dung cần truyền đạt.

Từ kết quả của hội nghị cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết Đại hội XII lần này – Đại hội được ví như lần đổi mới thứ 2 của Đảng ta sau Đại hội lần thứ VI năm 1986. Do đó, Trung ương đã triệu tập Hội nghị với quy mô và hình thức tổ chức rất nghiêm túc, hy vọng các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương sẽ phát huy tinh thần này trong đợt triển khai học quán triệt nghị quyết tại các cấp. Cùng với việc học tập, các cấp ủy cần “tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng vừa bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng, vừa phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Chương trình, kế hoạch hành động cần cụ thể, rõ ràng, có lộ trình, thời gian thực hiện, bảo đảm điều kiện thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, tránh dập khuôn, sao chép, sơ lược, qua loa, làm cho xong chuyện” như yêu cầu của đồng chí Thường trực Ban Bí thư khi phát biểu bế mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh: “Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội đã có. Điều quan trọng lúc này là đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Làm sao để khắc phục được tình trạng Nghị quyết thì đúng, thì hay nhưng chậm đi vào cuộc sống; thậm chí có trường hợp nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít?” Trả lời được những câu hỏi ấy, nghị quyết mới đi vào cuộc sống. Trả lời được những câu hỏi ấy, các chủ trương của Đảng mới được hiện thực hóa và có kết quả cụ thể trong quá trình triển khai./.

Theo: Hiền Nguyễn, dangcongsan.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video