Tìm giải pháp tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo ở tất cả các cấp hoạch định chính sách

30/07/2019
Bộ Nội vụ vừa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo ở tất cả các cấp hoạch định chính sách (Đề án)

Dự Hội thảo có PGS.TS Lê Minh Thông, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; GS. TS. Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các bộ, ngành Trung ương; thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập Đề án và các chuyên gia của Đề án. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, Trưởng ban Ban soạn thảo Đề án dự và chủ trì Hội thảo.

Tại Quyết định số 442/QĐ-BNV ngày 23/5/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Đề án Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo ở tất cả các cấp hoạch định chính sách. Ban soạn thảo gồm 20 thành viên do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường làm Trưởng ban. Tổ biên tập gồm 20 thành viên do Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ Hà Thị Dung làm Tổ trưởng.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường nhấn mạnh: Nam, nữ bình đẳng, bình đẳng giới là chủ trương, quan điểm nhất quán trong đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Mục tiêu của Đề án nhằm tạo điều kiện để phụ nữ có cơ hội bình đẳng tham gia vào vị trí lãnh đạo ở tất cả các cơ quan có thẩm quyền hoạch định chính sách ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Phụ nữ có quyền tiếp cận những cơ hội, nguồn lực chung, được tham gia, đóng góp và hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi tham gia hoạch định chính sách. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đảm bảo hài hòa về cơ cấu, chất lượng, độ tuổi; có tỷ lệ phù hợp cán bộ nữ cấp chiến lược, đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường cho biết: Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án sau khi được phê duyệt. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực tổ chức cán bộ nhà nước nói chung; chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; về công tác phụ nữ, cán bộ nữ nói riêng.

Tại Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ Hà Thị Dung - Phó Trưởng ban soạn thảo Đề án đã báo cáo nội dung cơ bản của dự thảo đề cương Đề án gồm 3 phần: 1) Sự cần thiết và cơ sở chính trị - pháp lý của Đề án; 2) Mục tiêu xây dựng đề án; 3) Quan điểm và giải pháp.

 Ảnh minh họa

Bà Hà Thị Dung - Phó Trưởng ban soạn thảo Đề án báo cáo nội dung cơ bản của dự thảo đề cương Đề án


Theo đó, Đề án tập trung vào các mục tiêu cụ thể như sau:

Đề xuất các giải pháp cụ thể để phụ nữ có cơ hội bình đẳng tham gia vào vị trí lãnh đạo ở tất cả các cơ quan có thẩm quyền hoạch định chính sách ở cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Thực hiện cho được các chỉ tiêu của Nghị quyết số 11-NQ/TW về công tác cán bộ nữ.

Đề xuất các giải pháp cụ thể về tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy các cấp, tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII của Đảng và cơ cấu lãnh đạo các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2021-2026.

 Ảnh minh họa

 PGS.TS. Lê Minh Thông - Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phát biểu ý kiến tại Hội thảo


Đề xuất giải pháp cụ thể đảm bảo tỷ lệ phụ nữ là đại biểu và tham gia cơ cấu lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham gia ban lãnh đạo các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026

Đề xuất giải pháp xây dựng, phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao. Có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, tôn vinh nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, khát vọng của đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý, nữ trí thức, nữ cán bộ khoa học, nữ doanh nhân...

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video