Tổ chức Hội Phụ nữ trong cơ quan chuyên trách - Cơ sở nền tảng thu hút nữ cán bộ, công chức, viên chức tham gia hoạt động Hội.

09/01/2013
Từ việc phân tích quan điểm của Đảng, quy định của Nhà nước, quy định của Điều lệ Hội đến những vấn đề thực tiễn đặt ra cho thấy Hội LHPN VN hoàn toàn có căn cứ để xúc tiến việc thành lập tổ chức Hội trong các cơ quan chuyên trách. Việc thành lập tổ chức Hội trong cơ quan chuyên trách là cơ sở để Hội nghiên cứu, rút kinh nghiệm và đề xuất thành lập bộ phận chuyên trách trong Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương và nhân rộng mô hình thành lập trong cơ quan, đơn vị, tổ chức khác khi có điều kiện.

Sự cần thiết của việc thành lập tổ chức Hội Phụ nữ trong cơ quan chuyên trách

Cùng với sự phát triển của đất nước, Hội LHPN ngày càng mở rộng về cơ cấu tổ chức từ Trung ương đến địa phương và không ngừng gia tăng số lượng hội viên. Với tính chất là tổ chức liên hiệp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, những năm qua, các cấp Hội đã chủ động, sáng tạo vận dụng nhiều mô hình tập hợp, thu hút phụ nữ thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia sinh hoạt Hội. Hội đã bảo trợ thành lập Hội Nữ trí thức Việt Nam - tổ chức xã hội - nghề nghiệp tập hợp đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ của nữ trí thức là thành viên và đang xúc tiến việc thành lập Hiệp hội Doanh nhân nữ Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện nay, hội viên phụ nữ chủ yếu vẫn là nữ nông dân, tiểu thương, trong khi đó một bộ phận nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động được coi là lực lượng nòng cốt - nhóm hội viên có trình độ, tiến tiên nhất đang sinh hoạt Hội Phụ nữ thông qua tổ chức công đoàn. Bên cạnh đó, tỷ lệ cán bộ nữ tham chính còn khiêm tốn, nhất là ở những vị trí ra quyết định nhưng chưa có tổ chức đại diện cho phụ nữ tại các cơ quan hành chính Nhà nước để phản ánh, kiến nghị, đề xuất, giới thiệu nhân sự nữ cho Đảng, Nhà nước. Một số nơi có tổ chức công đoàn nhưng lại không có bộ phận nữ công nên khi có vấn đề liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới thì ít được quan tâm hoặc chưa được phản ánh kịp thời. Ngay cả trong các cơ quan chuyên trách Hội, cán bộ, công chức đa số là nữ nhưng lại không tham gia sinh hoạt Hội, thực hiện trách nhiệm đóng hội phí với tư cách là hội viên.Thực tế đó đã được nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chỉ ra tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá X (tháng 1/2010) với câu hỏi: tại sao cán bộ Hội lại không tham gia sinh hoạt Hội, trong khi đối với tổ chức Đảng thì Tổng Bí thư cũng là đảng viên trực thuộc một Chi bộ Đảng? Câu hỏi đó đã khắc thêm nhận thức sâu sắc cho cán bộ Hội về quyền lợi và trách nhiệm hội viên của mình trong thực hiện Điều lệ Hội.

Hiện nay đã có nhiều tổ chức chính trị - xã hội được thành lập ngay tại cơ quan, đơn vị chuyên trách của tổ chức đó như: Chi bộ Đảng trong cơ quan chuyên trách công tác Đảng, Đoàn Thanh niên trong cơ quan chuyên trách công tác Đoàn, Công đoàn trong cơ quan chuyên trách công đoàn… Mô hình hoạt động của các tổ chức, Hội, hiệp hội trong cơ quan chuyên trách chính là bài học kinh nghiệm cho việc thành lập và vận hành hoạt động của tổ chức Hội Phụ nữ trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Đơn vị tiên phong trong các hoạt động Hội

Tổ chức Hội Phụ nữ trong cơ quan chuyên trách Hội LHPN các cấp là cơ sở nền tảng của tổ chức Hội. Ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội LHPN cơ sở được quy định trong Điều lệ Hội có sự vận dụng phù hợp trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, Hội phụ nữ trong cơ quan chuyên trách các cấp còn là đơn vị tiên phong trong các hoạt động Hội, cơ sở để BCH các cấp Hội tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào.

Theo điều lệ, cán bộ Hội chuyên trách các cấp là hội viên đương nhiên của Hội. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ như quy định của Điều lệ Hội với vai trò là hội viên, có ý thức trách nhiệm cao, gương mẫu trong mọi hoạt động của Hội, hội viên là cán bộ Hội chuyên trách còn có trách nhiệm làm tốt công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Để tham mưu, giúp việc tốt cho BCH, ĐCT/BTV Hội các cấp, cán bộ chuyên trách Hội cần phải đặt mình trong vai trò của hội viên của tổ chức Hội. Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan chuyên trách là thành viên các Hội đồng, các Ban Chỉ đạo của cơ quan.

Phạm Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video