Việc của Đảng là việc của dân

20/01/2016
26 triệu lượt ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trước công việc hệ trọng của Đảng có liên quan mật thiết đến tương lai đất nước. Đồng thời kỳ vọng Đại hội sẽ tạo được bước đột phá mạnh mẽ đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn.

Ngay sau khi Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng được đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tháng 2-2015, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã nhiệt tình tham gia góp ý thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, qua Quốc hội, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội... Điều đó nói lên sự quan tâm đặc biệt của cán bộ và nhân dân đối với Đại hội lần này.

Tính đến ngày 6-11-2015, đã có 68 đảng bộ trực thuộc Trung ương gửi báo cáo tổng hợp các ý kiến của đại hội cấp cơ sở, cấp huyện của các tổ chức, cá nhân và ý kiến thảo luận ở đại hội đảng bộ góp ý vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII. MTTQ Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội, các cấp, các ngành đã chủ động tổ chức nhiều cuộc hội thảo, thảo luận và gửi về Trung ương hàng trăm bản tổng hợp ý kiến góp ý. Đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài nhiệt tình góp ý kiến, gửi thư, tài liệu cho các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội cũng thảo luận góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội. Số ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên báo chí và thư, kiến nghị gửi trực tiếp đến Trung ương được tổng hợp lên tới 1.547 trang cho thấy tâm huyết, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với Đảng. Theo ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, các ý kiến phong phú, đề cập đến nhiều lĩnh vực, nhiều ý kiến tập trung vào việc hoàn thiện thể chế kinh tế XHCN, tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; chống tham nhũng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, độc lập dân tộc…

Tại TP Hà Nội, việc góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Thủ đô. Các ý kiến đóng góp của 2.913 tổ chức cơ sở Đảng, 57 tổ chức Đảng cấp trên cơ sở và 3 tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy toát lên tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với dân tộc. Nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, góp phần tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương và chính sách lớn cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Hầu hết ý kiến cho rằng, công tác xây dựng Đảng có những đổi mới rõ nét, đó là sự khẳng định cần thiết phải tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Lần đầu tiên Đảng đưa cụm từ "Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng" vào dự thảo văn kiện trình Đại hội để khẳng định lại, khẳng định hơn vị trí, vai trò của Đảng lãnh đạo. Đó là sự tiếp tục của tư tưởng, quan điểm trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" được Đảng quan tâm đặt lên hàng đầu để tăng cường thực hiện. Đây là quan điểm rất sâu sắc, vừa có tính khái quát cao; đồng thời cũng rất cụ thể đối với những vấn đề trước mắt cũng như lâu dài trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó, Đảng ta đã đặt giáo dục đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên lên trước giáo dục chính trị, tư tưởng và đặt tách riêng với nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng (khác với các quan điểm tại các Đại hội trước đây là luôn gắn liền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống). Vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên được nhấn mạnh bởi có đạo đức, lối sống tốt thì mới có tư tưởng, chính trị vững vàng, từ đó mới xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đánh giá cao thành tựu đạt được, song cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cho rằng: Còn một số vấn đề cần được nhìn nhận, đánh giá thẳng thắn hơn, chỉ rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong những việc, những tồn tại, hạn chế cụ thể như: Bộ phận tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa tâm huyết nên nhiều văn bản pháp luật, cơ chế chính sách chưa phù hợp phải sửa đổi hoặc hủy bỏ làm ảnh hưởng tới lòng tin của nhân dân với Đảng và Chính phủ. Có ý kiến cho rằng, cần xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, mắc khuyết điểm để qua đó người dân có sự giám sát khắc phục những khuyết điểm của cán bộ, đảng viên vi phạm...

Nhiều ý kiến thống nhất đánh giá: Dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, đổi mới, có chất lượng cao; phản ánh khá đầy đủ và toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, dự báo được tình hình và định hướng mục tiêu, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực trong thời gian tới khá cụ thể, phù hợp với tình hình đất nước; gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn; có nhiều điểm mới; phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng. Một số ý kiến đề nghị phân tích sâu hơn kết quả đạt được và hạn chế, khuyết điểm, yếu kém; khắc phục một số đánh giá, nhận định mâu thuẫn giữa thành tựu, ưu điểm với hạn chế, yếu kém...

Là người quan tâm, theo sát diễn biến đại hội đảng các cấp, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho biết: "Không riêng bản thân tôi mà trên 4 triệu đảng viên và 90 triệu người dân Việt Nam đều kỳ vọng về Đại hội Đảng lần thứ XII sẽ bầu được Ban Chấp hành - cơ quan lãnh đạo tối cao đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh, đủ trí tuệ để xây dựng Đảng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "vì nhân dân phục vụ" và ngày càng trong sạch".

Mặt khác, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Túc cực lực lên án những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch hòng chia rẽ nội bộ Đảng ta, gây hoang mang trong các tầng lớp nhân dân. Ông Nguyễn Túc mong muốn các đại biểu đại diện cho hơn 4 triệu đảng viên dự Đại hội kỳ này cần tỉnh táo, quyết định đúng đắn những vấn đề hệ trọng của Đảng, của đất nước. Đó cũng là ý nguyện của nhân dân, của cán bộ, đảng viên, những người cả đời đi theo Đảng.

Là một người trẻ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến mong muốn, Đại hội XII của Đảng sẽ đưa ra những giải pháp mới về giáo dục, lao động việc làm để thanh niên có điều kiện học tập tốt hơn, tiếp cận được những thành tựu khoa học công nghệ thế giới, từ đó cơ hội việc làm và thu nhập cho thanh niên được rộng mở và nâng cao.

Việc của Đảng là việc của dân. Những ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với Đại hội XII của Đảng thực sự là kết tinh trí tuệ, ý chí và tình cảm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, thể hiện những định hướng quan trọng, đúng đắn, thực sự khả thi, đi sâu vào đời sống xã hội, xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Trân trọng tình cảm, trách nhiệm, trí tuệ của cán bộ, nhân dân, tất cả ý kiến đóng góp được Trung ương Đảng chỉ đạo, tổng hợp, tiếp thu tối đa để có thể hoàn thiện các văn kiện của Đảng, đặc biệt là Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội.

Lòng dân hòa cùng ý Đảng sẽ là tiền đề quan trọng để Đại hội lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp.

hanoimoi

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video