Việt Nam cần 140 tỉ USD để phát triển

07/12/2005
Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) năm nay diễn ra trong bối cảnh Việt Nam sắp bước vào kế hoạch 5 năm 2006 - 2010. Lần đầu tiên, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam được đem ra thảo luận, thu thập ý kiến đóng góp rộng rãi cả trong và ngoài nước.

Theo con số mà Phó Thủ tướng Vũ Khoan đưa ra, trong 5 năm tới, Việt Nam cần khoảng 140 tỉ USD để phát triển nhanh và bền vững, chú trọng về chất lượng và hiệu quả. Vốn đầu tư trong nước sẽ chiếm khoảng 65%, trong đó tỉ lệ vốn đầu tư trong GDP, huy động vốn đầu tư từ dân cư và khu vực tư nhân đều tăng, cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước, phát hành trái phiếu chính phủ, các loại trái phiếu khác được chú trọng.

 

35% còn lại, Chính phủ dự định huy động từ bên ngoài. Ngoài hai kênh truyền thống là viện trợ phát triển chính thức (ODA) và đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam mở thêm hai kênh mới là đầu tư gián tiếp của nước ngoài và phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường tài chính quốc tế.

 

Riêng về nguồn vốn ODA, Việt Nam trông đợi sẽ thu hút được khoảng 11 tỉ USD trong thời gian từ 2006 - 2010, dự kiến vào ba lĩnh vực ưu tiên: Hoàn thiện và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; giải quyết các vấn đề xã hội;xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, xử lý các vấn đề nảy sinh sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới.

Theo Mỹ Hằng - Dân trí

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video