Vĩnh Long: Tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 62,5%

23/04/2021
Tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành các bước hiệp thương giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, sau hội nghị hiệp thương giới thiệu nhân sự lần 3, số lượng nữ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 5/8 đại biểu, đạt 62,5%, tăng 12,65% so nhiệm kỳ trước.

Tổng số ứng cử đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long là 10 đại biểu (02 đại biểu Trung ương); chia làm 2 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị có 5 đại biểu ứng cử, bầu lấy 03 đại biểu.

Số lượng nữ được giới thiệu ứng cử HĐND cấp tỉnh là 33/85 đại biểu, đạt 38,82% (trong đó, có 05 cán bộ Hội); cấp huyện có 178/441 đại biểu nữ, đạt 40,59%; cấp xã: 1.714/4.577 đại biểu nữ, đạt 37,43%. Tổng số đại biểu ứng cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 5.103 đại biểu, bầu lấy 3.046 đại biểu.

Tuyết Nga

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video