VĂN BẢN CỦA HỘI


STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1
4221/ĐCT-TG
27/03/2020
4221cv day manh phong chong covid.PDF
2
800/KH-ĐCT
25/03/2020
800kh trien khai cong tac kiem tra giam sat.PDF
3
799/KH-ĐCT
25/03/2020
799kh khao sat xay dung doi ngu chi hoi truong.PDF
4
41/HD - ĐCT
24/03/2020
41hd thực hiện sắp xếp tổ chức Hội.PDF
5
793/KH-ĐCT
20/03/2020
793kh.PDF
6
4181/ĐCT-TG
20/03/2020
4181cv huong ung cuoc thi truyen thong nganh tuyen giao.PDF
7
782/KH-ĐCT
12/03/2020
782kh so ket Luat MTTQ 2015.pdf
8
4128/ĐCT-TG
09/03/2020
4128CV tiep tuc tuyen truyen phong chong covid-19.PDF
9
4116/ĐCT-GĐXH
05/03/2020
4116cv cuoc thi ung pho bien doi khi hau.PDF 4116_Du thao the le cuoc thi ung pho bien doi khi hau.doc
10
756/KH-ĐCT
28/02/2020
756KH.PDF decuong756.doc
( Tổng số: 26 văn bản)

Video