Ðưa công tác chống tham nhũng thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

13/02/2006
Ngày 6-2, Thủ tướng Phan Văn Khải ký Quyết định số 30/2006/QÐ-TTg ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.

Chương trình nhằm khắc phục và đẩy lùi tình trạng tham nhũng đang diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội hiện nay; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức và của mỗi công dân về công tác phòng, chống tham nhũng; định hướng các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch hành động, đưa công tác phòng, chống tham nhũng thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương và của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Yêu cầu của chương trình là xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; cụ thể hoá các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống tham nhũng; thực hiện ngay và có kết quả một số biện pháp cụ thể, tạo chuyển biến tích cực và thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng.

 

Chương trình nêu rõ sáu nội dung chính: ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thi hành; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các thể chế, chính sách; tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân; phối hợp chặt chẽ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trong việc thực thi Luật Phòng, chống tham nhũng; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng và giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng.  

PV (báo Nhân dân)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video