Giảm thiểu rác thải nhựa tại các địa bàn ven biển Vịnh Quy Nhơn

22/05/2020
Dự án “Nâng cao năng lực quản lý và ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng địa phương, xây dựng mô hình cộng đống thu gom, phân loại, xử lý nhằm giảm thiểu rác thải nhựa tại các xã, phường ven biển thuộc Vịnh Quy Nhơn, tỉnh Bình Định” do Hội LHPN TP Quy Nhơn chủ trì triển khai từ tháng 5/2020 đến tháng 10/2022.
Hội thảo tham vấn triển khai dự án tại TP Quy Nhơn

Mục tiêu của dự án nhằm đảm bảo tính bền vững trong bảo vệ môi trường, xử lý rác thải nhựa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển và bảo vệ sinh thái, đa dạng sinh học vùng ven biển vịnh Quy Nhơn với 36 hoạt động trong 30 tháng.

Trong đó, giai đoạn 1 sẽ tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực quản lý, ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng, tổ chức các lớp đào tạo TOT, các hoạt động về truyền thông… nhằm  nâng cao ý thức cho cộng đồng dân cư ven biển tại xã Nhơn Châu, Nhơn Hải, Nhơn Lý và Khu vực 1,2 phường Ghềnh Ráng; tiếp theo giai đoạn 2 sẽ xây dựng các mô hình cộng đồng tự quản thu gom, phân loại, xử lý giảm thiểu rác thải nhựa tại vùng ven biển Vịnh Quy Nhơn kết hợp với dự án Nâng cao năng lực của các tổ chức cộng đồng địa phương gắn với giao quyền quản lý, bảo vệ rạn san hô tại vùng biển ven bờ thuộc Vịnh Quy Nhơn đã có từ trước.

Dự án do Quỹ môi trường toàn cầu Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam (UNDP GEE SGP) tài trợ cùng với nguồn tài chính đối ứng của thành phố Quy Nhơn và được UBND thành phố ủy nhiệm giao cho Hội LHPN TP. Quy Nhơn xây dựng dự án và tổ chức thực hiện. Việc triển khai dự án sẽ góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại xã Nhơn Châu, Nhơn Hải, Nhơn Lý và Khu vực 1, 2 phường Ghềnh Ráng, thực hiện các chỉ tiêu CVĐ “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Kim Thương – Hội LHPNTP. Quy Nhơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video