Người đang mang thai có thuộc đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng không?

13/06/2022
Khoản 5 Điều 92 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật số 67/2020/QH14) quy định không áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với các trường hợp sau đây:

Không áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với các trường hợp sau đây:

a) Người không có năng lực trách nhiệm hành chính;

b) Người đang mang thai có chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên;

c) Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

Như vậy Người đang mang thai có chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên KHÔNG áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Ban CSLP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video