Bình Thuận: Tập huấn chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

10/08/2023
Từ ngày 7 - 9/8, tại TP. Phan Thiết, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Bình Thuận phối hợp với Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và PTNT); Tỉnh đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM).
Khai mạc lớp tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn có 80 học viên là các thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) cấp huyện; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể; Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện và Tỉnh đoàn Bình Thuận.

Nội dung lớp tập huấn đề cập đến tình hình, kết quả thực hiện chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó nhấn mạnh, chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Giảng viên trình bày các chuyên đề.

Về chuyên đề chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, các học viên được thông tin về thực trạng và những vấn đề đặt ra trong chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn. Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, triển khai một cách chủ động, linh hoạt với 3 trụ cột gồm phát triển chính quyền số ở nông thôn; phát triển các chủ thể kinh tế số ở nông thôn và phát triển xã hội số cho cộng đồng dân cư ở nông thôn.

Mặt khác, chuyển đổi số trong xây dựng NTM để từng bước hình thành NTM thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, đặc biệt là vai trò trung tâm của người dân tham gia thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong xây dựng NTM. Mặt khác, từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách để khuyến khích người dân nông thôn chủ động áp dụng chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng tiếp cận dịch vụ và đời sống của người dân nông thôn.

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, sau lớp tập huấn này, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng lãnh đạo cộng đồng; vai trò và phẩm chất cần thiết của người dân trong xây dựng NTM cho các cán bộ cấp huyện, xã đang làm công tác xây dựng NTM.

https://baobinhthuan.com.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video