Cách sử dụng các công cụ của Google cần thiết trong công việc

20/07/2022
Dưới đây là đường link bài giảng về các công cụ của Google thiết thực trong việc ứng dụng vào công việc thời công nghệ 4.0.

1. Làm việc linh hoạt với G Suite

https://www.youtube.com/watch?v=q6rC1eeuJfg&t=14s

2. Thực hành trên Google Drive

https://www.youtube.com/watch?v=egMiDL558Bs

3. Video sử dụng Google slide

https://www.youtube.com/watch?v=eF3UYeTuNFI

4. Tìm hiểu giao diện Google trang trình bày

https://www.youtube.com/watch?v=gVPe3ybuPGI

5. Làm việc hiệu quả với Google Trang trình bày

https://www.youtube.com/watch?v=DR7w6shr3Os

6. Bài học nâng cao về Google Sheet (Trang tính)

https://www.youtube.com/watch?v=h8-MZoh3Cc4

7. Giới thiệu giao diện Google Tài liệu

https://www.youtube.com/watch?v=wGCfgkzGAAE

8. Tìm hiểu công cụ Google tài liệu

https://www.youtube.com/watch?v=UK3YOJLCu3U

9. Quản lý dữ liệu Google Tài liệu

https://www.youtube.com/watch?v=2uY3bsEw-cI

10. Thiết lập lớp học trực tuyến trên Hangout Meet

https://www.youtube.com/watch?v=CKfizn8PwNQ

11. Ứng dụng Google Biểu mẫu

https://www.youtube.com/watch?v=vka9LyStdYU

12. Cài đặt tiện ích bổ sung Google Form

https://www.youtube.com/watch?v=_9qRlUyyCBQ

13.Tìm hiểu về cách tạo bảng tính

https://www.youtube.com/watch?v=O2b3jcBwwM8

14. Làm quen với Google Classroom - Phần 1

https://www.youtube.com/watch?v=bXYc0at4p-s

15. Các chức năng chính của Google Classroom

https://www.youtube.com/watch?v=j98Eo69TnVo

16. Các tính năng phổ biến trên Google Classroom - Phần 2

https://www.youtube.com/watch?v=rpYZ5yFGCwQ

17. Các chức năng nổi bật của Google Classroom

https://www.youtube.com/watch?v=9N_FAMav118

18. Thực hành tạo lớp học trên Google Classroom

https://www.youtube.com/watch?v=JP6KIThqQB0

19. Quản lý lớp học trên Google Classroom

https://www.youtube.com/watch?v=vJOY_u3Iz0w

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video