Cấp độ rủi ro do hạn hán hoặc sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán và xâm nhập mặn trong cảnh báo rủi ro thiên tai

15/06/2021
Theo Phụ lục XII – Bảng 8 và 9 Quyết định 18/2021/QĐ-TTG quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai của Thủ tướng Chính phủ, cấp độ rủi ro do hạn hán hoặc sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán và xâm nhập mặn được thể hiện như sau:

Toàn văn Quyết định số 18/2021/QĐ-TTG quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai của Thủ tướng Chính phủ (xem tại đây)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video