Cấp gió, cấp sóng và mức độ nguy hại trong cảnh báo rủi ro thiên tai

04/06/2021
Theo Phụ lục III – Quyết định 18/2021/QĐ-TTG, quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai của Thủ tướng Chính phủ, Cấp gió, cấp sóng được chia thành các loại và mức độ nguy hại như sau:

Toàn văn Quyết định 18/2021/QĐ-TTG, quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai của Thủ tướng Chính phủ (xem tại đây)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video