Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X.

13/01/2006
Ngày 4/1/2006, Ban chấp hành T.W đã có Chỉ thị số 55-CT/T.W về lãnh đạo Đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X.

Để lãnh đạo Đại hội phụ nữ các cấp đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số việc sau: 1- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm tạo điều kiện để các cấp Hội .đoàn kết, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; giáo dục, chăm lo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; phát huy vai trò, khả năng sáng tạo và tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp xây đựng và bảo vệ Tổ quốc .

 

2- Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ, đẩy mạnh phong trào thi đuayêu nước, góp phần thiết thực tạo sự chuyển biến mới trong nhận thức và hành động.

 

Việc tổ chức Đại hội phải trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, tránh phô trương, hình thức.

 

3- Lãnh đạo Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp chuẩn bị tốt nội dung Đại hội. Báo cáo tổng kết cần đánh giá đúng thực trạng phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp hội trong 5 năm qua; khẳng định những bước trưởng thành và sự cống hiến của các tầng lớp phụ nữ, nêu rõ những việc đã làm được và chưa làm được, phân tích sâu sắc những nguyên nhân hạn chế và rút ra bài học' kinh nghiệm. Trên cơ sở quan triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và nghị quyết đại hội đảng các cấp, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, tiếp tục đổi mới nội đung, phương thức hoạt động của Hội trong giai đoạn cách mạng mới. Cần tăng cường tính liên hiệp rộng rãi, đa dạng hoá các hình thức tập hợp phụ nữ; tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn để phụ nữ được học tập, giáo dục, rèn luyện, được chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, thu hút đông đảo các tầng lớp, các đối tượng phụ nữ tham gia tổ chức Hội; tạo được phong trào hành động cách mạng của phụ nữ trong sự nghiệp đổi mới; đặc biệt quan tâm công tác vận động phụ nữ' trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp, trong nữ thanh niên, công nhân lao động, phụ nữ.dân tộc thiểu số vùng cao, vùng khó khăn.

 

4- Nhân sự Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cần bảo đảm tính kế thừa và phát triển, tính liên hiệp rộng rãi và tiêu biểu cho trí tuệ của hội viên, có uy tín, có năng lực và tâm huyết với công tác Hội. Việc giới thiệu lựa chọn cán bộ tham gia Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phải đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 , Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII và Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khoá IX). Lãnh đạo chặt chẽ, phát huy dân chủ, đúng quy trình trong việc lựa chọn, giới thiệu cán bộ chủ chốt của Hội ở mỗi cấp.

 

Các cấp uỷ đảng cần quán triệt và thực hiện tốt Kết luận của Ban Bí thư tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW về công táccán bộ nữ; phát triển nhanh, bền vững đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp trên mọi lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và bình đẳng giới trong bộ máy lãnh đạo, quản lý.

 

5- Phân công cấp uỷ viên chỉ đạo đại hội phụ nữ ở mỗi cấp. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành từ Trung ương đến cơ sở tạo điều kiện, hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức tốt đại hội.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video