Chính sách hỗ trợ giết mổ tập trung, chế biến sản phẩm gia cầm

13/01/2006
Bộ Tài chính: Ngày 13-12-2005, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1318/QÐ-TTg (có hiệu lực thi hành từ ngày ký) về việc hỗ trợ các cơ sở giết mổ tập trung, chế biến sản phẩm gia cầm, cụ thể như sau:

1- Các Ngân hàng thương mại Nhà nước cho các cơ sở giết mổ tập trung, chế biến sản phẩm gia cầm vay:

 

- Ðối với gia cầm giết mổ tiêu thụ tươi; giết mổ, cấp đông thịt gia cầm: 15 triệu đồng/tấn sản phẩm, thời hạn vay 3 tháng, lãi suất 0%;

 

- Ðối với chế biến sản phẩm thịt gia cầm đóng hộp: 20 triệu đồng/tấn sản phẩm, thời hạn vay 6 tháng, lãi suất 0%.

 

2- Thời điểm các Ngân hàng thương mại Nhà nước cho các cơ sở giết mổ tập trung, chế biến gia cầm vay vốn được hỗ trợ lãi suất tiền vay:

 

- Ðối với thủy cầm (vịt, ngan, ngỗng) được thu mua và giết mổ, chế biến kể từ ngày quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31-1-2006;

 

- Ðối với gà được thu mua và giết mổ, chế biến kể từ ngày quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31-3-2006.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video