Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em 2005 –2010

13/12/2005
Ngày 30/11/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 312/2005/QĐ-TTg phê duyệt các đề án

thuộc Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2005 đến năm 2010. Các đề án đó là:

 

Đề án 1: Tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng về phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. Cơ quan chủ trì là TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Đề án này tập trung vào công tác tuyên truyền giáo dục về chính sách pháp luật, nâng cao ý thức của nhân dân trong công tác phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em.

 

Đề án 2: Đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em do Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì, tập trung vào công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; Đề án gồm 2 tiểu dự án: tiểu dự án 1 triển khai ở khu vực nội địa do Bộ Công an chủ trì, tiểu dự án 2 triển khai ở khu vực biên giới do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì.

 

Đề án 3: Tiếp nhận và hỗ trợ những phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tập trung vào công tác tiếp nhận, hồi hương, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

 

Đề án 4: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. Cơ quan chủ trì là Bộ Tư pháp. Đề án này sẽ tập trung vào công tác nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em.

 

Thời gian thực hiện các đề án được chia làm 2 giai đoạn: từ năm 2005 đến 2007 và từ 2008 đến 2010.

Mai Phương – Ban Luật pháp Chính sách

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video