Giới thiệu Phương pháp phân tích giới nhanh (RGA-viết tắt của tiếng Anh)

13/04/2020
Phương pháp phân tích giới nhanh sẽ giúp người sử dụng có được các thông tin nhanh về các vai trò giới, trách nhiệm, năng lực và tính dễ bị tổn thương của phụ nữ và nam giới, từ đó sẽ đề xuất các chương trình/hành động tức thời để đáp ứng những nhu cầu của phụ nữ và nam giới trong khủng hoảng với thời gian và nguồn lực hạn chế.

Phương pháp này được nhiều nước trên thể giới sử dụng nhất là trong tình huống khẩn cấp ở diện rộng. Với đại dịch Covid-19 đang diễn ra, bài viết vắn tắt này sẽ giúp cung cấp thông tin, công cụ để những người làm công tác xã hội, cán bộ Hội phụ nữ các cấp có thể áp dụng để phát hiện những vấn đề của phụ nữ và những vấn đề giới trong bối cảnh dịch bệnh ở vùng miền của mình.

Phương pháp này sẽ sử dụng những dữ liệu thứ cấp và những dữ liệu thu thập nhanh để phát hiện những vai trò và mối quan hệ giới sẽ thay đổi như thế nào trong bối cảnh khẩn cấp, khủng hoảng, từ đó đưa ra những đề xuất nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu của nam, nữ, trẻ trai, trẻ gái và những đối tượng dễ bị tổn thương khác.

Phương pháp đánh giá nhanh về giới gồm 5 bước:

  1. Tìm kiếm những dữ liệu và những phân tích hiện có về các mối quan hệ giới
  2. Thu thập những thông tin, số liệu thực tế thông qua việc sử dụng các công cụ đánh giá nhanh về giới

Công cụ đánh giá nhanh về giới rất đa dạng, giúp thu thập những thông tin từ phụ nữ, nam giới, trẻ trai, trẻ gái về những tác động của khủng hoảng, tình trạng khẩn cấp đối với họ. Trong quá trình thực hiện, chỉ nên lựa chọn một số công cụ phù hợp với điều kiện của từng vùng, miền. Dưới đây là ví dụ tên một số công cụ được sử dụng trong đánh giá nhanh về giới:

  • Số liệu tách biệt nam nữ, độ tuổi
  • Thảo luận nhóm tập trung  
  • Phỏng vấn sâu  
  • Lập bản đồ  
  • Các trường hợp điển cứu (câu chuyện người trong cuộc)
  • Khảo sát bảng hỏi rộng rãi

3. Phân tích các kết quả và so sánh với những thông tin/số liệu trước khủng hoảng hoặc tình huống khẩn cấp. 

Thông tin, số liệu về giới sau khi được thu thập mà không được phân tích, xử lý thì cũng không có tác dụng. Việc phân tích thông tin, số liệu là vô cùng quan trọng vì kết quả phân tích sẽ giúp hiểu rõ hơn những thay đổi của các mối quan hệ giới, những khoảng trống và những bất cập của chương trình/hành động hiện tại, trên cơ sở đó sẽ giúp việc xây dựng các hoạt động/chương trình can thiệp nhanh chóng

4. Xây dựng các đề xuất 

Đây có lẽ là bước quan trọng nhất để hoàn thành việc phân tích nhanh về giới. Các đề xuất sẽ làm rõ hoặc giải quyết được những vấn đề hoặc những khoảng trống xác định được qua quá trình phân tích các nhu cầu, năng lực và những đóng góp khác nhau của phụ nữ, nam giới, trẻ trai, trẻ gái.

Cần xác định rõ bạn sẽ gửi những đề xuất này cho ai và nhắm tới nhóm đối tượng nào?  

5. Chia sẻ thông tin 

Bạn có thể sử dụng mạng lưới của Hội để chia sẻ thông tin cho các cấp Hội và cho những đối tác bạn cần họ hỗ trợ.

           

Trần Thu Thủy
http://gender.care2share.wikispaces.net/ CARE+Rapid+Gender+Analysis+Toolkit

Thêm bình luận :

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video