Hội LHPN tỉnh An Giang giám sát việc triển khai thực hiện Luật Trẻ em năm 2016

11/06/2024
Hội LHPN tỉnh An Giang tổ chức đoàn giám sát với sự tham gia của đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn thực hiện giám sát tại thị xã Tân Châu về việc triển khai Luật Trẻ em năm 2016.
Đoàn giám sát làm việc với UBND xã Lê Chánh

Đoàn giám sát đã làm việc tại Ủy ban nhân dân xã Lê Chánh và Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu các nội dung về việc thực hiện trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp được quy định trong Luật Trẻ em năm 2016 và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh An Giang.

Kết quả giám sát cho thấy, việc thực thi các nội dung triển khai Luật Trẻ em năm 2016 đã được Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu quan tâm thực hiện cơ bản đảm bảo theo đúng quy định; hệ thống văn bản pháp luật triển khai thực hiện Luật Trẻ em và các văn bản có liên quan trẻ em được ban hành tương đối đầy đủ; công tác triển khai, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, góp phần từng bước đưa nội dung Luật Trẻ em đi vào thực tiễn cuộc sống. Qua đó, trẻ em trên địa bàn được thực hiện đầy đủ các quyền theo Luật định như: quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu, quyền vui chơi, giải trí, quyền được chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi, quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục... Thực tế kết quả việc xử lý các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua cho thấy, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn thị xã Tân Châu đã thực hiện theo đúng quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Qua giám sát, Đoàn đã kiến nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo có giải pháp cụ thể đảm bảo việc triển khai Luật Trẻ em năm 2016 và các chương trình, kế hoạch công tác trẻ em đạt mục tiêu đề ra; kịp thời tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung ban hành các chủ trương, chính mới phù hợp với tình hình thực tiễn của trẻ em tại địa phương. Đặc biệt, quan tâm, chú trọng công tác phối hợp, vận động nguồn lực xã hội trong thực hiện công tác trẻ em nhằm đảm bảo trẻ em trên địa bàn được thụ hưởng đầy đủ quyền trên các lĩnh vực của đời sống; góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em.

Ban TG-CSLP Hội LHPN tỉnh An Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video