Hội LHPN tỉnh Bắc Giang giám sát thi hành Luật Bình đẳng giới

26/09/2022
Hội LHPN tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức đoàn giám sát việc thi hành Luật Bình đẳng giới tại các huyện: Tân Yên, Yên Dũng, Sơn Động, Lạng Giang và thành phố Bắc Giang. Tham gia Đoàn giám sát có đại diện Hội LHPN tỉnh, các sở Lao động Thương binh và xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo.
Đoàn Giám sát Hội LHPN tỉnh làm việc với UBND huyện Lạng Giang

Quá trình trao đổi, làm việc với đại diện lãnh đạo UBND huyện/ thành phố; các phòng, ngành chức năng tại đơn vị giám sát, Đoàn giám sát Hội LHPN tỉnh đã tập trung làm rõ kết quả thực hiện Điều 28 của Luật Bình đẳng giới quy định trách nhiệm của UBND các cấp; kết quả 15 năm thi hành luật tại  địa phương; việc triển khai, thực hiện Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 13/3/2022 của UBND tỉnh thực hiện chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Kết quả giám sát cho thấy: Các địa phương đã tập trung triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới, các văn bản hướng dẫn thi hành luật; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới, Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, Chương trình truyền thông về bình đng giới. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, việc bố trí ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bình đẳng giới được quan tâm thực hiện. Công chức, viên chức, người lao động nữ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương được đảm bảo bình đẳng trong việc bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ phù hợp, dựa trên năng lực, sở trường công tác. Nhiều giải pháp tạo môi trường bình đẳng thực chất giữa nam và nữ, nâng cao năng lực của phụ nữ, tăng cường vai trò của phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được áp dụng. Qua đó nhiều chỉ tiêu, mục tiêu bình đẳng giới đạt và vượt tại các địa phương như: tại thành phố Bắc Giang, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 đạt 32,26%, 14/16 phường, xã có lãnh đạo chủ chốt là nữ (chiếm 87%); tại huyện Sơn Động, tỷ lệ nữ cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đạt 18, 92%,  11/17 xã, thị trấn có lãnh đạo chủ chốt là nữ (chiếm 64,7%); tại huyện Yên Dũng, tỷ lệ lao động nữ được tạo việc làm mới chiếm 53%...

Đoàn giám sát Hội LHPN tỉnh làm việc với UBND huyện Yên Dũng 

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thi hành Luật Bình đẳng giới tại các địa phương vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: công tác lồng ghép giới trong ban hành các văn bản chưa rõ ràng, một số chỉ tiêu bình đẳng giới trên một số lĩnh vực ở một số địa phương, cơ sở còn đạt thấp như: tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy, tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp; chênh lệch giới tính khi sinh còn cao...

Từ kết quả giám sát, Đoàn giám sát Hội LHPN tỉnh đã trực tiếp kiến nghị với UBND các huyện, thành phố nhằm tiếp tục chỉ đạo, triển khai thi hành các văn bản pháp luật về bình đẳng giới, có giải pháp cụ thể đối với các phòng, ngành chức năng để tổ chức thực hiện, khắc phục những khó khăn hạn chế cụ thể tại địa phương.

Ban TG-CSLP Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video