Hội LHPN tỉnh Bình Thuận phát động phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Bình Thuận thời đại mới”

13/03/2024
Hội LHPN tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức phát động Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Bình Thuận thời đại mới” giai đoạn 2024 - 2027. Tham dự buổi Lễ có ông Nguyễn Minh Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ và bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh.
Chủ tịch HLPN tỉnh Lê Thị Hải Yến phát động phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Bình Thuận thời đại mới” giai đoạn 2024 - 2027

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, TW Hội LHPN Việt Nam phát động phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” có tri thức, có đạo đức, có sức khoẻ, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Qua đó nhằm cụ thể hóa thực hiện định hướng xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện của Đảng, Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định quan điểm: “Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế...”.

Phát động Phong trào thi đua, bà Lê Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh, trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước, phụ nữ ngày càng khẳng định tiềm năng, vai trò, vị thế quan trọng trong gia đình và xã hội. Tỷ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý ngày càng tăng, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt đều có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào phụ nữ trong tỉnh có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp phụ nữ, công tác bình đẳng giới đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức hội phụ nữ trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ; qua đó, góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Bên cạnh đó, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh, sự chủ động tích cực của các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh, Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Bình Thuận thời đại mới” sẽ khơi dậy được tiềm năng, trí tuệ của tất cả các lực lượng phụ nữ của tỉnh, đóng góp nhiều hơn nữa trong việc phát triển quê hương, đất nước.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và đào tạo, Hội LHPN thành phố Phan Thiết thực hiện nghi thức phát động Phong trào thi đua

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ và bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh đề nghị Hội LHPN triển khai phong trào thi đua rộng khắp, phù hợp với các lực lượng phụ nữ ở cơ sở trên toàn tỉnh, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, thu hút được sự tham gia của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, các cấp Hội LHPN và đông đảo nữ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, phụ nữ trong tỉnh. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể và địa phương phải tích cực hỗ trợ các hoạt động của phụ nữ để phong trào thi đua đạt yêu cầu đề ra.

Cũng tại buổi Lễ phát động, Hội nữ Doanh nhân tỉnh đã trao bảng tượng trưng tặng 10 bộ máy vi tính nhằm góp phần phát triển phong trào phụ nữ của tỉnh.

VP Hội LHPN tỉnh Bình Thuận

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video