Hội LHPN tỉnh Bình Thuận xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp

29/05/2023
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII về khâu đột phá “Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở”, Hội LHPN tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Tọa đàm “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Hội LHPN các cấp hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả”.
Toàn cảnh buổi tọa đàm

Tham gia tọa đàm có 60 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, huyện/thành ủy, đảng ủy cơ sở và cán bộ Hội các cấp. Cuộc tọa đàm nhằm huy động sự quan tâm, đồng thuận, hiến kế những giải pháp thiết thực, cụ thể phù hợp, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp phát huy năng lực, hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả hơn, xây dựng tổ chức Hội phát triển toàn diện, bền vững, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Từ thông tin tình hình thực trạng của đội ngũ cán bộ Hội các cấp  trong báo cáo đề dẫn tại chương trình, các đại biểu đã tập trung thảo luận, hiến kế những giải pháp cụ thể theo đặt trưng của ngành, đơn vị, địa phương để phối hợp, hỗ trợ cho tổ chức Hội nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp trong công tác tác điều hành lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất, nắm bắt, giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ công tác Hội.

Các giải pháp tham gia đề xuất chú trọng vào các vấn đề trọng tâm như:

(1) Hội LHPN tỉnh phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với huyện/thị/thành ủy tổ chức bồi dưỡng, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống và đạo đức nghề nghiệp, lý tưởng cống hiến cho cán bộ Hội LHPN các cấp một cách đồng bộ;

(2) Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thỏa đáng đến cán bộ nữ, cán bộ Hội các cấp thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, nghiệp vụ chuyên môn cả về lý luận lẫn thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và bảo đảm đủ tiêu chuẩn trước khi đề bạt, bổ nhiệm;

(3) Bồi dưỡng cán bộ Hội, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kinh nghiệm thực tiễn và hướng dẫn sâu kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục và giải quyết vấn đề xã hội để cán bộ Hội nắm vững và thực hiện tốt nhiệm vụ; chú trọng các kiến thức mới, chuyên sâu về công tác phụ nữ, bình đẳng giới;

(4) Cán bộ Hội chuyên trách các cấp chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác toàn diện, kinh nghiệm thực tiễn, có uy tín, nhiệt tình với công việc, gần gũi với hội viên, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đổi mới hình thức tuyên truyền vận động, thu hút, tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên trên nền tảng số, xây dựng tổ chức Hội phát triển toàn diện;

(5) Tổ chức Hội từng cấp chủ động, linh hoạt trong công tác tham mưu cấp ủy xây dựng đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách có cơ cấu hợp lý về độ tuổi, địa bàn cơ sở, dân tộc, tôn giáo, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn; Đề xuất cấp ủy thường xuyên xem xét quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ Hội có đủ trình độ, năng lực giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý cấp ủy, chính quyền, các ngành để tạo điều kiện cán bộ Hội phát huy năng lực, sở trường;

(6) Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm nghiên cứu ban hành chính sách đặc thù hoặc tạo điều kiện cho cán bộ Hội không chuyên trách, chi/tổ hội được kiêm nhiệm các chức danh có hỗ trợ chế độ để an tâm tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã của địa phương;

Những giải pháp gợi mở qua Chương trình tọa đàm là cơ sở để Hội LHPN tỉnh Bình Thuận nghiên cứu, vận dụng giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ chuyển đổi số hiện đại.

Hà Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video