Hội LHPN tỉnh Hòa Bình chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

25/11/2021
“Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ” là nhiệm vụ được Hội LHPN tỉnh Hòa Bình chú trọng triển khai góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các tầng lớp phụ nữ và nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội.
Hội LHPN TP. Hòa Bình tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Hội và Hội LHPN các cấp

Hội LHPN tỉnh đã chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và các ban, ngành liên quan trong quá trình thực hiện. Tập trung nâng cao năng lực thông qua các khóa tập huấn chuyên đề, lồng ghép bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, quan tâm đến hướng dẫn quy trình, hình thức giám sát. Trước khi tổ chức đoàn giám sát, Hội LHPN các cấp xây dựng đề cương báo cáo, cùng với Hội phụ nữ cơ sở giám sát thu thập, nghiên cứu, phân tích số liệu đồng thời nghiên cứu các văn bản quy định liên quan.

Xác định, đây là chỉ tiêu nội dung khó thực hiện, yêu cầu phải nâng cao hiệu quả công tác giám sát, vì vậy các cấp Hội đã chủ động, linh hoạt lựa chọn nội dung có liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới. Hội đã chủ trì 218 cuộc giám sát/115 lượt chính sách, tham gia 1.655 cuộc giám sát. Sau giám sát, Hội LHPN các cấp đã khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế được nêu ra, từ đó có những kiến nghị, đề xuất kịp thời với các cơ quan liên quan để tiếp tục xây dựng Quy chế phối hợp giữa UBND và Hội LHPN cùng cấp.

Trong hoạt động phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực. Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các tầng lớp phụ nữ tham gia xây dựng đóng góp 1.819 ý kiến vào dự thảo các chương trình, kế hoạch, đề án và góp ý nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ, bình đẳng giới… Bên cạnh đó, các cấp Hội còn chủ trì, phối hợp tổ chức 133 cuộc tiếp xúc đối thoại giữa lãnh đạo Hội LHPN, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể trong tỉnh và hội viên, phụ nữ, nhân dân về những chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ như: giải phóng mặt bằng, nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, các chính sách khác... Thông qua đối thoại lãnh đạo, chị em hội viên phụ nữ đã chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về các cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện và những vấn đề còn bất cập nảy sinh ở cơ sở. Từ đó, đề ra các giải pháp, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu nhằm củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã tích cực chủ động tham mưu đề xuất 22 chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em và tổ chức Hội. Tuy nhiên, công tác giám sát và phản biện xã hội còn nhiều mặt hạn chế: một số địa phương vẫn thể hiện rõ sự lúng túng trong lựa chọn nội dung giám sát và phản biện xã hội; chưa đưa ra được tiêu chí để lựa chọn nội dung phù hợp; công tác phản biện còn ít; một số nơi làm hình thức, thụ động; kỹ năng, năng lực trình độ cán bộ còn hạn chế; việc theo dõi thực hiện sau giám sát và phản biện nhiều địa phương làm chưa tốt...

Từ những kết quả và hạn chế, Hội LHPN các cấp đã rút ra những kinh nghiệm và giải pháp để nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tới các cấp Hội; Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở trong tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân; Tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, bảo vệ kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; Chú trọng lựa chọn nội dung, kế hoạch giám sát tập trung vào các lĩnh vực mà người dân và hội viên quan tâm; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Bùi Tuyết

TÂM ĐIỂM

Video