Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá làm tốt công tác giám sát, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

14/06/2024
Xác định giám sát, phản biện xã hội (GS, PBXH) là nhiệm vụ quan trọng giúp tổ chức Hội phụ nữ thực hiện tốt hơn chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các tầng lớp phụ nữ, những năm qua, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã tập trung nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Đoàn giám sát Hội LHPN tỉnh thăm quan nơi làm việc của nữ công nhân tại nhà máy

Hàng năm, các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung giám sát, tập trung các vấn đề liên quan đến phụ nữ; hiệp thương với Ủy ban MTTQ cùng cấp và xin ý kiến cấp ủy về nội dung giám sát và tổ chức các cuộc giám sát theo kế hoạch.

Đồng thời chú trọng tập huấn, tổ chức sinh hoạt chuyên đề nâng cao năng lực giám sát, phản biện cho cán bộ Hội các cấp. Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 02 Hội nghị toạ đàm “Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2024” cho 400 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp Hội đã tổ chức 411 cuộc giám sát. Qua đó, các cấp Hội đã phát hiện kịp thời những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi chính sách, những hạn chế và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chính sách tại địa phương, từ đó có kiến nghị, đề xuất đối với các cơ quan liên quan.

Hoạt động giám sát của Hội LHPN các cấp ngày càng thực chất, trở thành hoạt động trọng tâm, phát huy được hiệu quả, khẳng định được vai trò của tổ chức Hội trong việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Từ năm 2021 đến 2024, Hội LHPN tỉnh đã chủ trì giám sát 9 nội dung; Hội LHPN huyện, thị xã, thành phố, chủ trì giám sát 100 cuộc; cơ sở Hội thực hiện giám sát ít nhất 01 chính sách trong năm.

Đoàn giám sát Hội LHPN tỉnh làm việc tại thị trấn Lang Chánh

Cùng với việc triển khai các hoạt động giám sát, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tổ chức cho phụ nữ thực hiện quyền dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp ở cơ sở thông qua tham gia góp ý, xây dựng các chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các văn bản có nội dung liên quan trực tiếp tới phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới, những quy định lồng ghép giới trong các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong năm 2023, các cấp Hội tham gia đóng góp ý kiến vào 772 văn bản dự thảo Luật, dự thảo chương trình, Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong đó tổ chức gần 600 cuộc hội nghị, hội thảo và nhận được trên 2.300 lượt ý kiến góp ý tham gia xây dựng Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); gần 600 hội nghị và nhận được trên 1.700 lượt ý kiến góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)... Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp Hội tham gia đóng góp ý kiến 487 văn bản dự thảo Luật, dự thảo chương trình, Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội (đạt 82,9% chỉ tiêu). Các cấp Hội chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức 82 hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền với hội viên, phụ nữ.

Qua hoạt động giám sát cũng đã giúp hội viên phụ nữ phát huy quyền làm chủ theo dõi, phát hiện sai sót trong thực thi chính sách, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời điều chỉnh, sửa đổi bổ sung những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Mối quan hệ của tổ chức Hội Phụ nữ với các cấp, các ngành và các đoàn thể xã hội ngày càng được thắt chặt, kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, bất cập để phụ nữ được thụ hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước đảm bảo công bằng, bình đẳng. Với những kết quả đã đạt được qua giám sát đã tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội LHPN các cấp, góp phần tích cực trong xây dựng Đảng, chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh.

Trong thời gian tới, Hội LHPN các cấp tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, chủ động, tích cực làm tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch GS, PBXH hàng năm; chú trọng lựa chọn nội dung GS, PBXH, trong đó, tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phụ nữ và trẻ em. Chú trọng hơn nữa công tác giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Cùng với đó cần sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị cho các cấp Hội phụ nữ để có đủ khả năng thực hiện công tác GS, PBXH; sự phối hợp, tạo điều kiện của MTTQ để các cấp Hội LHPN tham gia có hiệu quả công tác GS, PBXH.

BTG Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video