Khoảng 40 nghìn cán bộ chủ chốt vùng DTTS sẽ được nâng cao kiến thức bình đẳng giới

02/10/2023
Mới đây, TW Hội LHPN Việt Nam đã ban hành Chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em DTTS giai đoạn 2023-2025, định hướng đến 2030; trong đó mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng, trách nhiệm lồng ghép giới cho các cơ quan, ban ngành đã được đặt ra với những chỉ tiêu cụ thể.
Lớp tập huấn giảng viên nguồn của TW Hội về nâng cao năng lực cho cán bộ cấp tỉnh về kỹ năng lãnh đạo, quản lý và thực hiện giám sát, đánh giá về thực hiện bình đẳng giới trong Dự án 8 (Hà Nội, tháng 11/2022)

Theo đó, Chiến lược truyền thông đã đặt ra Chỉ tiêu số với nội dung “Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và tăng cường trách nhiệm lồng ghép giới cho các cơ quan, ban ngành trong thực hiện các dự án và tiểu dự án được giao thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS và MN”; yêu cầu chung về việc lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các cơ quan, ban ngành các cấp (trung ương, tỉnh, huyện, xã) tham gia thực hiện các Dự án và tiểu Dự án thuộc Chương trình MTQG về phát triển KTXH ở vùng đồng bào DTTS có kiến thức cơ bản về bình đẳng giới, kỹ năng phân tích giới và kỹ năng lồng ghép giới; Đồng thời, các cơ quan ban ngành hiểu rõ về trách nhiệm lồng ghép giới khi thực hiện các dự án và tiểu dự án được giao trong Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS và MN…

Để triển khai thực hiện các yêu cầu chung trên, Chiến lược truyền thông đã đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như: Khoảng 40,000 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các sở ban ngành, cơ quan các cấp (tỉnh, huyện và xã) tham gia Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS được nâng cao kiến thức cơ bản về BĐG, kỹ năng phân tích giới và lồng ghép giới. Đây là số lượng cán bộ được căn cứ vào số lượng cán bộ các cơ quan cấp tỉnh, huyện, xã thuộc 50 tỉnh/thành thuộc địa bàn Dự án 8 được tập huấn, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới. 100% lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các cơ quan ban ngành các cấp (tỉnh, huyện, xã) tham gia thực hiện chương trình MTQG phát triển KTXH ở vùng đồng bào DTTS hiểu rõ trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em ở vùng DTTS; Và 100% trưởng thôn, bản địa bàn triển khai Dự án 8 được nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới và được hướng dẫn lồng ghép giới trong các hoạt động cộng đồng tại thôn, bản…

 Hoạt động nâng cao năng lực về bình đẳng giới trong triển khai Dự án 8 cho lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN cấp tỉnh và các sở ngành khu vực phía Bắc (tháng 8/2022)  

Trong thực tiễn triển khai, đến nay các hoạt động của Dự án 8 liên quan đến nội dung trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng… được Hội LHPN các cấp tích cực đầu tư. chú trọng triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tính đến tháng 7/2023, trong triển khai Dự án 8, TW Hội LHPN Việt Nam đã tập trung xây dựng các tài liệu và tập huấn hướng dẫn các địa phương về: Hướng dẫn phát triển năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ các cấp; xây dựng khung nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp tham gia thực hiện Dự án 8; Tổ chức 03 lớp tập huấn về phát triển năng lực lồng ghép giới trong các chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, cho khoảng 240 người (gồm cán bộ Hội LHPN, các sở, ngành liên quan). Đồng thời, xuất bản Bộ sách “Các câu chuyện truyền thông thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới” (04 cuốn) với 41,6 ngàn bản. 

Các địa phương chủ động triển khai tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp, kết quả  đã tổ chức 239/480 cuộc tập huấn nâng cao năng lực lồng ghép giới cho cán bộ huyện, xã (đạt 50%), tổ chức được 377/1.600 cuộc tập huấn cho trưởng thôn/bản/ấp/buôn, người có uy tín tại cộng đồng  (đạt 24%). Tổ chức được 283/1.600 (đạt 18%) cuộc tập huấn hướng dẫn giám sát, đánh giá về bình đẳng giới cho cán cho trên 4.400 cán bộ các cấp… Qua đó nâng cao năng lực đến đối tượng là cán các cấp, đặc biệt là cấp thôn/bản/ấp/buôn, người có uy tín tại cộng đồng, thu hút họ tham gia thực hiện các mục tiêu Dự án, trở thành nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động và lồng ghép giới trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội nơi họ đang sinh sống và làm việc…

Phạm Hiền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video