Khơi dậy ý chí và khát vọng cống hiến của phụ nữ Việt Nam góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

26/01/2022
Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW do Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến diễn ra sáng 26/01/2022 với trên 1000 điểm cầu của cả nước cùng sự tham dự nghiêm túc, trách nhiệm của trên 4500 đảng viên, cán bộ Hội thuộc các ban, đơn vị TW Hội và Hội LHPN cấp tỉnh, huyện.
Cán bộ Hội LHPN tỉnh Sơn La tham dự hội nghị trực tuyến

Hội nghị nhằm thực hiện Kế hoạch số 27-KH/ĐĐ ngày 26/12/2021 của Đảng Đoàn Hội LHPN Việt Nam về triển khai Kết luận số 21-KL/TW của BCH TW Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống  chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử  lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe 02 chuyên đề: Triển khai Kết luận số 21-KL/TW và Học tập chuyên đề toàn khóa về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cán bộ, đảng viên của cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tham dự tại điểm cầu Hà Nội

Triển khai Kết luận số 21-KL/TW, báo cáo viên đã phân tích 3 vấn đề lớn: Lý do Ban Chấp hành TW Đảng tiếp tục bàn và ra Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Tinh thần mới, nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; Những nội dung công việc, phương pháp cần triển khai để thực hiện có kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, cụ thể hóa gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam.

Học tập chuyên đề toàn khóa về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, báo cáo viên cũng đã cung cấp những nội dung khái quát nhất quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, liên hệ với thực tế trong bối cảnh xây dựng đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay; Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng của Người. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến và vai trò của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Sự cần thiết khơi dậy ý chí và khát vọng cống hiến của phụ nữ Việt Nam góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Khơi dậy và phát huy nguồn lực trí tuệ, đổi mới sáng tạo, sử dụng nhân tài của phụ nữ Việt Nam; niềm tự hào và truyền thống dân tộc, truyền cảm hứng về ý chí và khát vọng cống hiến, tâm huyết, trách nhiệm, truệ, dám đột phá góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ của Hội trong tình hình mới.

Điểm cầu hội nghị tại Vĩnh Phúc

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa Kết luận số 21 của BCH TW Đảng; Đồng thời khẳng định, sau Hội nghị này, Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, thảo luận tại các đảng bộ, chi bộ, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là cơ hội để tổ chức Hội, cán bộ, đảng viên, hội viên, phụ nữ thể hiện vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng tổ chức Hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương đề nghị các ban, đơn vị chuyên trách của cơ quan TW Hội tham mưu việc chỉ đạo các cấp Hội tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, trước hết là đảng viên nữ về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tích cực phản ánh, tuyên truyền các hoạt động, phần việc triển khai trong thực tiễn, chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến; Nâng cao trách nhiệm của tổ chức Hội trong tham gia giám sát, phản biện những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ; phát huy quyền làm chủ, trách nhiệm công dân của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tham gia phản ánh, đóng góp ý kiến cũng như giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Phối hợp sơ kết đánh giá 10 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; Các ban, đơn vị có kế hoạch thực hiện cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị…

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu kết luận hội nghị

Đối với Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị cần bám sát chủ trương của cấp ủy địa phương, đơn vị, khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai Kết luận 21, Kế hoạch số 27 của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam, góp phần tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên, phụ nữ; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, có năng lực và tiên phong, gương mẫu trong lối sống.

Phó Chủ tịch Hội đề nghị mỗi cán bộ Hội, đảng viên trước hết là lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước, phát huy những điểm tốt, điều chỉnh, sửa đổi những khiếm khuyết, hạn chế; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video