Làm tốt chức năng giám sát của tổ chức Hội

29/05/2023
- Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk: Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
- Hội LHPN tỉnh Hậu Giang: Giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030 và Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”.
Giám sát việc thực hiện Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ tại UBND huyện Krong Bông

- Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk: Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk phối hợp các ngành liên quan thành lập đoàn chủ trì giám sát việc thực hiện Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố (giám sát trực tiếp tại UBND 03 huyện: Krông Bông, Lắk, M’Drắk, giám sát gián tiếp đối với UBND 12 đơn vị còn lại).

Tại mỗi huyện giám sát trực tiếp, Đoàn giám sát đã làm việc với UBND huyện, UBND xã để nghe báo cáo, nắm tình hình việc triển khai thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP tại địa phương; việc rà soát lập danh sách đối tượng được hỗ trợ; trình tự, thủ tục xét, phương thức hỗ trợ; việc đề xuất kinh phí hỗ trợ; những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời trực tiếp đến thăm một số hộ phụ nữ nghèo là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Qua giám sát, đã phát hiện những khó khăn, bất cập trong triển khai thực hiện Nghị định 39/NĐ-CP tại địa phương, như: kinh phí cấp cho đối tượng đủ tiêu chuẩn hỗ trợ từ năm 2018 đến nay không có, việc rà soát đối tượng ở một số nơi còn chậm, còn bỏ sót; vẫn có nhiều trường hợp đã cam kết và nhận hỗ trợ nhưng vẫn vi phạm cam kết, việc thu hồi đối với các đối tượng vi phạm rất khó...

Trên cơ sở những vấn đề phát hiện qua giám sát, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh, các ngành liên quan chỉ đạo các địa phương ban hành Nghị quyết chuyên đề về thực hiện Nghị định 39/NĐ-CP tại địa phương; trong đó đặc biệt quan tâm chỉ đạo hệ thống chính trị cơ sở tích cực phối hợp chặt chẽ trong triển khai, thực hiện Nghị định, nhất là công tác tuyên truyền; đẩy mạnh công tác rà soát các đối tượng đủ tiêu chuẩn được hưởng chế độ và lập danh sách, dự toán ngân sách báo cáo cho cấp có thẩm quyền xem xét cấp kinh phí hỗ trợ.

- Hội LHPN tỉnh Hậu Giang: Giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030 và Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”

Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh uỷ về nội dung giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh năm 2023, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang tổ chức Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030 và Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” đối với Uỷ ban nhân dân huyện Phụng Hiệp và Châu Thành.

Mô hình cá sặc rút xương

Qua giám sát cho thấy việc triển khai thực hiện các nội dung trên tại hai đơn vị thời gian qua được lãnh đạo Cấp uỷ, Uỷ ban nhân dân quan tâm, giao đầu mối tham mưu và sự phối hợp đồng bộ của các ngành chức năng liên quan, các tổ chức đoàn thể trong việc đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, các hoạt động thúc đẩy phụ nữ tham gia phát triển kinh tế: từ việc rà soát quy hoạch, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, bố trí kinh phí,…theo quy định.

Tại buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát đề nghị hai đơn vị quan tâm công tác kiểm tra, giám sát thực tế đơn vị tham mưu triển khai thực hiện công tác cán bộ nữ, hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp như: Bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đề ra lộ trình, giải pháp cụ thể cho việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của công tác cán bộ nữ trên địa bàn theo Kế hoạch 195/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng giới của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030”; quan tâm việc bố trí kinh phí triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiêp”, kiểm tra việc sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, bồi dưỡng các ý tưởng khởi nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ cho các mô hình, cơ sở tiếp cận các chương trình khuyến nông và các chương trình, dự án của địa phương, hỗ trợ các chính sách để tạo điều kiện mở rông quy mô, đăng ký sản phẩm OCOP, đăng ký lên sàn giao dịch thương mại điện tử,…

Đoàn giám sát cũng đã thăm thực tế một số mô hình (Cơ sở sản xuất, Hợp tác xã,…) do phụ nữ khởi nghiệp được hỗ trợ từ Đề án “Hỗ trợ phụ nữ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, qua đó nắm bắt được sự phản ánh hài lòng của phụ nữ khi được Hội Phụ nữ tuyên truyền nâng cao nhận thức trong việc thay đổi cách nghĩ, cách làm để vươn lên phát triển kinh tế gia đình; sự hỗ trợ của Hội, các ngành chức năng thúc đẩy phát triển ý tưởng thành hiện thực, giúp chị em tự tin, mạnh dạn tham gia các hoạt động/sự kiện khởi nghiệp của các cấp, các ngành tổ chức (tham gia giới thiệu trưng bày sản phẩm, hội thi, đưa sản phẩm lên sàn giao dịch điện tử,…)

 

Hgluinnie; Hồng Diễm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video