Quy định của Nhà nước về hình thức các loại hợp đồng làm việc của viên chức Nhà nước, nghĩa vụ và quyền lợi của các bên ký kết hợp đồng làm việc.

13/01/2006
Bộ Nội vụ: Nghị định số 116/2003 ngày 10-10-2003 của Chính phủ quy định: Việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp được thực hiện theo hình thức hợp đồng làm việc, bao gồm các loại hợp đồng làm việc sau đây:

a) Hợp đồng làm việc lần đầu có thời hạn bằng thời gian thử việc ứng với mỗi loại viên chức. (Ðối với viên chức loại A: thời gian thử việc là 12 tháng, riêng bác sĩ là 9 tháng. Ðối với viên chức loại B: thời gian thử việc là 6 tháng. Ðối với viên chức loại C: thời gian thử việc là 3 tháng). Nếu đạt yêu cầu trong thời gian thử việc thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức ký tiếp hợp đồng làm việc theo hình thức quy định tại điểm b hoặc điểm c dưới đây và quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức.

 

b) Hợp đồng làm việc có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

 

c) Hợp đồng làm việc không có thời hạn.

 

d) Hợp đồng làm việc đặc biệt.

 

Áp dụng các loại hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp:

 

- Hợp đồng làm việc lần đầu áp dụng đối với người được tuyển dụng vào các đơn vị sự nghiệp.

 

- Hợp đồng làm việc có thời hạn áp dụng đối với người đã đạt yêu cầu sau thời gian thử việc trong đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên.

 

- Hợp đồng làm việc không có thời hạn áp dụng đối với người đã đạt yêu cầu sau thời gian thử việc trong các đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước cấp toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên.

 

- Hợp đồng làm việc đặc biệt áp dụng đối với người đã trúng tuyển vào một số ngành nghề đặc biệt mà đang ở độ tuổi từ đủ 15 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi.

 

Hợp đồng làm việc được ký kết bằng văn bản. Bộ Nội vụ quy định nội dung và mẫu hợp đồng làm việc. Nghĩa vụ và quyền lợi của các bên ký kết hợp đồng làm việc được thực hiện theo các quy định tại Pháp lệnh Cán bộ, công chức và các cam kết cụ thể ghi trong hợp đồng làm việc.

 

Khi đến thời điểm hết hạn của hợp đồng làm việc có thời hạn, thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức căn cứ vào nhu cầu công việc, chỉ tiêu biên chế và nguồn tài chính của đơn vị để ký tiếp hoặc không ký tiếp hợp đồng làm việc. Người không được ký tiếp hợp đồng làm việc thì được hưởng chính sách thôi việc hoặc hưu trí theo quy định của pháp luật.

(Nhân dân)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video