Tín hiệu báo áp thấp nhiệt đới và bão trong cảnh báo rủi ro thiên tai

07/06/2021
Theo Phụ lục V – Quyết định 18/2021/QĐ-TTG quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai của Thủ tướng Chính phủ, tín hiệu báo áp thấp nhiệt đới và bão trên biển được thể hiện như sau:
Toàn văn Quyết định số 18/2021/QĐ-TTG quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai của Thủ tướng Chính phủ (xem tại đây)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video