Tín hiệu báo lũ trong cảnh báo rủi ro thiên tai

09/06/2021
Theo Phụ lục VI – Quyết định 18/2021/QĐ-TTG quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai của Thủ tướng Chính phủ, tín hiệu báo lũ được thể hiện theo 3 mức độ báo động như sau:

Toàn văn Quyết định số 18/2021/QĐ-TTG quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai của Thủ tướng Chính phủ (xem tại đây)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video