Tọa đàm tham vấn xây dựng Chiến lược nghiên cứu phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2022-2027

03/10/2022
Sáng ngày 30/9/2022, Hội đồng Khoa học cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia về định hướng xây dựng Chiến lược nghiên cứu phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2022-2027.
Hội đồng Khoa học cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia về định hướng xây dựng Chiến lược nghiên cứu phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2022-2027, sáng 30/9

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan chủ trì toạ đàm với sự tham gia của các đại biểu đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia về giới, phụ nữ và các thành viên Hội đồng khoa học cơ quan TW Hội.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh, nghiên cứu khoa học ngày càng có vai trò quan trọng nhằm định hướng, bảo đảm cơ sở lý luận và thực tiễn về phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội. Chiến lược phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035 đặt ra yêu cầu nâng công tác nghiên cứu của Hội lên một tầm cao mới, góp phần bổ sung lý luận về phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Định hướng này được cụ thể cho nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, xác định nhiệm vụ “Chủ động nghiên cứu, dự báo các vấn đề phát sinh trong thực tiễn để kịp thời đề xuất, góp ý, phản biện xã hội, tập trung vào những vấn đề an sinh xã hội cho các nhóm phụ nữ đặc thù, các vấn đề phụ nữ và gia đình trong bối cảnh hội nhập và dịch bệnh COVID-19, vấn đề lao động, việc làm…”. “Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn” là một trong các nhóm giải pháp cơ bản nhằm thực hiện Nghị quyết, trong đó, xây dựng Chiến lược nghiên cứu về phụ nữ và bình đẳng giới của Hội là yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết.

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu khoa học đã được cấp Hội chú trọng, nhất là cấp trung ương và tỉnh, thành phố, đưa công tác nghiên cứu khoa học từng bước trở thành nền tảng thiết thực cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn và những bằng chứng khoa học cho các cấp Hội LHPN Việt Nam thực hiện nhiệm vụ của tổ chức theo hướng thực chất, đáp ứng nhu cầu thiết thân của phụ nữ. Từ 2015-2022, Trung ương Hội (gồm cả các đơn vị trực thuộc) đã thực hiện 80 nhiệm vụ KH&CN các cấp. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được đăng trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành. Trên cơ sở ứng dụng kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH-CN, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Trung ương Hội đã tham mưu đề xuất thành công 03 Đề án của Chính phủ, một số nội dung trong 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là dự án 8; cấp tỉnh/thành đã đề xuất được trên 600 chính sách/đề án/chương trình. Những đề xuất của Hội cơ bản đều được xây dựng dựa trên căn cứ, luận cứ khoa học và thực tiễn từ các nhiệm vụ KHCN.      

Trong bối cảnh cách mạng 4.0, nhiều vấn đề mới phát sinh đặt ra đối với phụ nữ và bình đẳng giới cần quan tâm, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Việc xác định đúng hướng nghiên cứu, chuẩn bị cơ sở dữ liệu để phục vụ các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội cho từng giai đoạn là rất quan trọng, nhất là nhiệm vụ tham gia xây dựng chính sách và phản biện xã hội…, đòi hỏi cần xây dựng một chiến lược/chương trình nghiên cứu phù hợp, trong đó thể hiện rõ cách tiếp cận, phạm vi và những vấn đề cần quan tâm giải quyết liên quan đến phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới, cũng như việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội.

Tại toạ đàm, các chuyên gia đã đóng góp ý kiến, thảo luận với đa số ý kiến nhất trí cho rằng, Chương trình nghiên cứu cần được xây dựng cho phù hợp với phạm vi thời gian của nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó tập trung vào những điểm mà Hội có thế mạnh, như: công tác phụ nữ; các phong trào/cuộc vận động của Hội; đánh giá tác động chính sách của Đảng, Nhà nước đến các vấn đề giới, phụ nữ; cũng như thực hiện các cuộc điều tra cơ bản liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới - nhất là ở thời điểm đầu và cuối mỗi nhiệm kỳ; quan tâm xây dựng cơ sở dữ liệu đến phụ nữ và bình đẳng giới, nhằm tăng cường xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng và phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội nói chung.

Các ý kiến tại buổi toạ đàm sẽ được Hội đồng Khoa học cơ quan TW Hội tiếp thu để xây dựng, đề xuất Chương trình nghiên cứu phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2022-2027 của Hội LHPN Việt Nam, trong đó xác định rõ những vấn đề cần ưu tiên thực hiện trong từng năm, trước hết là quan tâm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cấp Trung ương, cấp tỉnh.

Hội đồng Khoa học cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video