Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong Luật người khuyết tật 2010?

23/08/2022
Tại Điều 7, Luật người khuyết tật 2010 quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên như sau:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm vận động xã hội trợ giúp người khuyết tật tiếp cận dịch vụ xã hội, sống hòa nhập cộng đồng; tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật và chương trình, đề án trợ giúp người khuyết tật.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video