TƯ Hội LHPN Việt Nam được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua - khen thưởng

23/03/2023
Tại Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2022 và kí kết giao ước thi đua năm 2023 của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp, các đơn vị đã kí kết Giao ước thi đua năm 2023 và nhận cờ thi đua cùng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua - khen thưởng.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến (giữa) trao Bằng khen cho TƯ Hội LHPN Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Theo Hội nghị cấp Vụ để đánh giá kết quả, chấm điểm, bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng, TƯ Hội Nông dân Việt Nam đã được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp; các đơn vị TƯ Hội LHPN Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua - khen thưởng.

Căn cứ Hướng dẫn số 1595/HD-BTĐKT ngày 17/7/2018 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Quyết định số 520/QĐ-CTXHVLH ngày 23/8/2019 của Khối trưởng Khối thi đua hướng dẫn về hoạt động và bình xét thi đua của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp, tại Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2022 và kí kết giao ước thi đua năm 2023 của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp, 9 tổ chức trong Khối đã kí Giao ước thi đua năm 2023 với 7 nội dung sau:

Đại diện lãnh đạo 9 đơn vị trong Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp ký kết Giao ước thi đua năm 2023

- Tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trọng tâm là: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Chỉ thị số 05-CT/TW; Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); Chỉ thị số 18/CT-TTg; Nghị quyết số 01 ngày 01/01/2019 của Chính phủ...

- Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; tổ chức các hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong Khối.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến (phải) trao cờ thi đua cho TƯ Hội Nông dân Việt Nam

- Tiếp tục đổi mới và cụ thể hoá các phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ, gắn với thực hiện các cuộc vận động, chương trình, phong trào đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của mỗi tổ chức.

- Tập trung triển khai chương trình phối hợp, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động liên quan đến công tác phòng, chống dịch, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thúc đẩy bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tập trung triển khai các nội dung giám sát đã hiệp thương, thống nhất để phối hợp thực hiện trong năm 2023; nâng cao chất lượng phản biện xã hội và tích cực góp ý vào các dự thảo luật.

Các đại biểu dự Hội nghị chụp hình lưu niệm

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước, thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, mở rộng quan hệ, tăng cường trao đổi thông tin với các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức Phi chính phủ tại Việt Nam.

- Nâng cao chất lượng triển khai các phong trào thi đua, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, tập thể nhỏ, khen đột xuất; nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng thi đua - khen thưởng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video