Tư vấn, xác định nhiệm vụ khoa học – công nghệ của Hội LHPN Việt Nam năm 2025

29/05/2024
Chiều 29/5, tại trụ sở cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam, đã diễn ra cuộc họp Hội đồng khoa học cơ quan TW Hội nhằm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, tư vấn, xác định nhiệm vụ khoa học – công nghệ (KHCN) của Hội năm 2025. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương chủ trì cuộc họp.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương chủ trì cuộc họp

Tổng quan kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, bà Đàm Thị Vân Thoa, Phó Chủ tịch HĐKH, Trưởng ban Chính sách – Luật pháp, TW Hội LHPN Việt Nam cho biết, trong năm 2023, Hội đồng khoa học cơ quan TW Hội đã tổ chức các hội đồng tư vấn, xét duyệt đề cương nghiên cứu và hội đồng nghiệm thu đối với 9 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp cơ sở. Tất cả các đề tài được giao trong năm đều hoàn thành theo kế hoạch nghiên cứu và bảo vệ trước hội đồng nghiệm thu. Bên cạnh đó, năm 2023, Hội LHPN Việt Nam thực hiện 7 đề tài cấp Bộ, trong đó 4 Đề tài từ nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN, 3 Đề tài từ nguồn chuyên môn khác; 2 đề tài cấp cơ sở. Các đề tài sử dụng hay không sử dụng kinh phí từ nguồn sự nghiệp KHCN đều được thực hiện theo đúng quy định pháp luật về nhiệm vụ KHCN và Quy chế quản lý của Hội, thực hiện theo hình thức TW Hội đặt hàng.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng Khoa học cơ quan đã thực hiện công tác quản lý khoa học, triển khai các điều kiện đảm bảo thực hiện các đề tài nghiên cứu; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ như: tổ chức 1 khóa tập huấn về phương pháp nghiên cứu và tổ chức 2 Tọa đàm khoa học định kỳ hằng quý; biên tập và in ấn Tờ thông tin nghiên cứu năm 2023; thực hiện các hoạt động thông tin, tư liệu theo quy định.

 Trong năm 2023, Hội đồng khoa học cơ quan TW Hội đã tổ chức các hội đồng tư vấn, xét duyệt đề cương nghiên cứu và hội đồng nghiệm thu đối với đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp cơ sở

Nhìn chung, nhiệm vụ KHCN tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội, trong đó, quan tâm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, hàm lượng khoa học trong các nghiên cứu cải thiện rõ rệt, phục vụ hiệu quả hơn nhiệm vụ công tác Hội. Hoạt động KHCN đã cung cấp cơ sở khoa học định hướng cho công tác Hội, công tác phụ nữ và bình đẳng giới, trong đó, có xây dựng Chương trình nghiên cứu khoa học về phụ nữ và bình đẳng giới; thực hiện Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

TW Hội tiếp tục thực hiện đặt hàng các ban, đơn vị thực hiện nhiệm vụ KHCN các cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức triển khai các đề tài để giải quyết các vấn đề lớn, cấp thiết về phụ nữ và công tác phụ nữ; đồng thời, tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ chuyên môn, chú trọng thực hiện các nghiên cứu tổng kết thực tiễn, đề xuất phương thức, cách làm, giải pháp thực hiện. Công tác thông tin khoa học và công nghệ được đẩy mạnh; kết quả nghiên cứu được phổ biến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử cũng như ấn phẩm tờ Thông tin nghiên cứu khoa học về phụ nữ và bình đẳng giới năm 2023.

TW Hội tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của của các Bộ, Ban, ngành, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ; huy động thường xuyên hơn sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học trong các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học, đảm bảo hàm lượng khoa học trong các nghiên cứu của Hội.

Đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị đã có những đề xuất nghiên cứu khoa học và đưa ra các ý kiến nhằm tư vấn, xác định nhiệm vụ KHCN năm 2025

Về nhiệm vụ KHCN năm 2025, Hội đồng Khoa học cơ quan tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu các cấp, trong đó: tiếp tục đề tài năm 2024; chuẩn bị cho việc sơ, tổng kết Chỉ thị, Nghị quyết có liên quan; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội trong bối cảnh chuyển đổi số; các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. Tổ chức các hoạt động trao đổi khoa học, nâng cao năng lực, xây dựng thông tin khoa học…

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị đã thảo luận về những vấn đề cần quan tâm, nghiên cứu liên quan đến nội dung và phương thức hoạt động của Hội trong bối cảnh chuyển đổi số và những vấn đề liên quan đến phụ nữ, công tác phụ nữ giai đoạn hiện nay. Đồng thời, đề xuất các nghiên cứu khoa học và đưa ra các ý kiến nhằm tư vấn, xác định nhiệm vụ KHCN năm 2025.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cơ bản thống nhất với các đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học được đưa ra; đề nghị các ban, đơn vị nếu có nhu cầu thay đổi đề tài thì sớm báo cáo lại Hội đồng khoa học cơ quan và sớm đề xuất các hội thảo khoa học cấp quốc gia. Các vấn đề, nhóm nội dung được đưa ra tại cuộc họp sẽ được Hội đồng Khoa học cơ quan tổng hợp, tiếp thu tối đa để báo cáo tham mưu trong thời gian tới.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video