Điện thoại:     02439727926

Trưởng ban:  Đàm Thị Vân Thoa

  SĐT: 02439724086

  Email: thoadtv@vwu.vn

Phó ban:      

- Đào Thị Vi Phương

SĐT: 02439727927

Email: phuongdtv@vwu.vn

- Cao Thị Hồng Minh

  SĐT: 02439723005

  Email: minhcth@vwu.vn

 

Video