Ban Bí thư yêu cầu phát triển nhanh loại hình báo điện tử

27/07/2005
Ngày 22/7, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 52-CT/TƯ về phát triển và quản lý báo điện tử ở nước ta hiện nay.

Sau khi nêu tác dụng và tiện ích, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân yếu kém của báo điện tử nước ta, Chỉ thị nêu rõ:

 

Nhằm đưa hệ thống báo điện tử phát triển nhanh, vững chắc và có hiệu quả, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương và địa phương, các cơ quan báo điện tử và cơ quan báo chí có báo điện tử thực hiện tốt một số vấn đề:

 

Về chủ trương tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác động của mạng thông tin toàn cầu và các báo điện tử đến sản xuất và đời sống xã hội. Ðổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, quản lý của các cơ quan nhà nước đối với báo chí điện tử; xây dựng các tờ báo điện tử ở nước ta có kỹ thuật và công nghệ hiện đại, đúng đắn, chân thực, phong phú về nội dung, sắc bén về tính định hướng, tính chiến đấu, có tính văn hóa, tính nghiệp vụ cao, thật sự là vũ khí chính trị tư tưởng quan trọng, sắc bén của Ðảng, Nhà nước, các đoàn thể, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Báo điện tử ở nước ta phải được phát triển nhanh, vững chắc, có hiệu quả, phù hợp điều kiện cụ thể về kinh tế, kỹ thuật, con người, năng lực quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn, kết hợp hài hòa với việc phát triển các loại hình báo chí và các phương tiện thông tin khác.

 

Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên về vị trí, tầm quan trọng và tính hai mặt của internet và báo điện tử, để khai thác, sử dụng có hiệu quả mặt tích cực, đồng thời phòng ngừa, hạn chế mặt tiêu cực; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với báo điện tử và các mạng thông tin điện tử; Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật, các cơ chế, chính sách phát triển, quản lý báo điện tử và mạng internet. Nâng cao năng lực quản lý báo điện tử của các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương. Phân định rõ báo điện tử và trang tin điện tử, chấn chỉnh tình trạng các trang thông tin điện tử hoạt động như một tờ báo điện tử. Kiên quyết khắc phục hoạt động dịch vụ internet trái phép, ngăn chặn các trang tin điện tử phản động, đồi trụy, xâm phạm đời tư, làm tha hóa đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục; phòng chống các hoạt động lừa đảo, phá hoại kinh tế trên mạng thông tin điện tử...

 

- Tiến hành rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ trong các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí nói chung và báo điện tử nói riêng...

 

- Có kế hoạch đầu tư để các báo điện tử được trang bị kỹ thuật công nghệ hiện đại...

 

- Mở rộng hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm với nước ngoài về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật và quản lý báo điện tử.


Về tổ chức thực hiện, Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ trách nhiệm của: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, các Ban Cán sự đảng: Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Bưu chính - Viễn thông, Bộ Giáo dục và Ðào tạo trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị và nhấn mạnh, các cấp ủy và tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo điện tử để nhân dân và nhất là thế hệ trẻ sử dụng báo điện tử và internet đúng mục đích, có hiệu quả. Ðồng thời, động viên nhân dân phát hiện các hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ internet trái pháp luật để xử lý kịp thời. Các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan báo điện tử và các cơ quan báo có báo điện tử, các đơn vị, tổ chức có trang thông tin điện tử cần có kế hoạch nâng cao chất lượng nội dung,  hình thức, trình độ kỹ thuật của báo điện tử, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo báo Nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video