Biểu mẫu quản lý vốn uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội

10/11/2008
Kèm theo Thông báo số 46/TB-ĐCT ngày 22/9/2008

1. Các biểu mẫu dành cho tổ vay vốn

- Biên bản kiểm tra hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn: Chi tiết 

- Sổ theo dõi kết quả giúp phụ nữ nghèo: Bìa  Chi tiết

 

2. Các biểu mẫu dành cho cấp cơ sở

- Kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn: Chi tiết

- Biên bản kiểm tra hoạt động nhận uỷ thác cho vay tại xã/phường: Chi tiết

- Sổ theo dõi kết quả giúp phụ nữ nghèo: Bìa Chi tiết

- Sổ theo dõi - tổng hợp các nguồn vốn: Bìa Chi tiết

- Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay: Chi tiết

 

3. Các biểu mẫu dành cho cấp huyện

- Biên bản kiểm tra hoạt động nhận uỷ thác cho vay tại huyện/quận: Chi tiết

- Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn cấp huyện: Chi tiết

- Mẫu kế hoạch KTGS chung cấp huyện: Chi tiết

- Mẫu kế hoạch KTGS uỷ thác dành cho cán bộ Huyện đi giám sát: Download

- Sổ theo dõi hoạt động uỷ thác: Bìa Chi tiết

 

4. Các biểu mẫu dành cho cấp tỉnh

- Biên bản kiểm tra hoạt động nhận uỷ thác cho vay tại tỉnh/thành: Chi tiết

- Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn cấp tỉnh: Chi tiết

- Mẫu kế hoạch kiểm tra giám sát chung cấp tỉnh: Chi tiết

- Mẫu kế hoạch kiểm tra giám sát uỷ thác dành cho cán bộ tỉnh đi giám sát: Chi tiết
- Sổ theo dõi hoạt động uỷ thác: Bìa Chi tiết

 

 

5. Các biểu mẫu dành cho cấp TW

Kế hoạch quản lý hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn dành cho Ban quản lý dự án: Chi tiết

Kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn dành cho các ban/đơn vị: Chi tiết

Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn: Chi tiết

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video