Công văn của Đoàn Chủ tịch Hội LHPNVN về thực hiện VSATTP trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Sửu

04/02/2009
Ngày 20/1/2009 Đoàn Chủ tịch Hội LHPNVN đã ban hành Công văn số 43/CV-ĐCT đề nghị các cấp Hội tham gia đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Sửu. Toàn văn như sau:

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           ĐOÀN CHỦ TỊCH                                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----------------------------------

Số: 43/CV-ĐCT     Hà Nội , ngày 20 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội LHPN các tỉnh/thành phố, đơn vị trực thuộc

 

Ngày 15/1/2009, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 81/CĐ-TTg chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể tham gia đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân trong dịp tết nguyên đán Kỷ Sửu.

 

Để đảm bảo cho cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước đón Tết an toàn, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm đang có nguy cơ bùng phát trở lại như dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tiêu chảy cấp…., Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các yêu cầu sau:

 

+ Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “ Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng”, kịp thời quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ về thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán.

 

+ Tích cực phối hợp với chính quyền và các ban ngành, đoàn thể địa phương trong việc tuyên truyền vận đông nhân dân thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm ; tham gia kiểm tra giám sát, phát hiện và phản ánh kịp thời với cơ quan có thẩm quyền về những hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đề nghị Ban Thường vụHội LHPN các tỉnh/thành phố, đơn vị trực thuộc triển khai nghiêm túc và báo cáo với Đoàn Chủ tịch TW Hội kết quả thực hiện trong Báo cáo tình hình công tác Hội tháng 2/2009.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Nơi nhận:

-Như kính gửi

-Thường trực ĐCTHoàng Thị Ái Nhiên

-Lưu VT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video