Quảng Nam: Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cơ sở và cấp huyện tăng

04/09/2020
Tích cực phát huy vai trò của tổ chức, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã tích cực phát huy vai trò tham mưu, giới thiệu với cấp ủy về công tác cán bộ nữ, cán bộ Hội, mạnh dạn tham gia đề xuất ý kiến liên quan đến công tác nhân sự nhằm đảm bảo cơ cấu cán bộ nữ trong hệ thống tổ chức Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tây Giang khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội (nguồn ảnh: http://dangcongsan.vn/)

Kết quả, Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) Đảng bộ đều tăng so với nhiệm kỳ trước về số lượng, trình độ, cơ cấu nữ, cán bộ trẻ. Cụ thể:

- Cấp huyện: Nữ ủy viên BCH: 127/707 (17,96%, tăng 3,66%), Nữ ủy viên BTV: 30/203 (14,77%, tăng 3%), Nữ Bí thư: 01/18 (5,5%), Nữ Phó Bí thư: 4/35 (11,43%, tăng 4,46%).

- Cấp cơ sở (1 đơn vị chưa bầu thường vụ): Nữ ủy viên BCH: 814/3279 (24,8%, tăng 3,2%), Nữ ủy viên BTV: 144/999 (14,41%, tăng 4,4%), Nữ Bí thư: 22/240 (9,16%, tăng 2,9%), Nữ Phó Bí thư: 55/424 (12,97%, tăng 4,4%).

- Cán bộ Hội tham gia cấp ủy: Cấp huyện: 18 đ/c /18 đơn vị (Chủ tịch: 16, PCT: 02) đạt 100%; cấp cơ sở: 208 đ/c /241 cơ sở (Chủ tịch: 206, PCT: 02) đạt 86,3%; có 33 Chủ tịch Hội cơ sở không đủ tuổi tái cử.

Đặc biệt, 100% cơ sở có nữ tham gia cấp ủy (nhiệm kỳ trước có 2 xã không có nữ tham gia cấp ủy); cơ sở có nữ cấp ủy từ 15% trở lên: 205/241 (85,06%, tăng 14,06%); nữ ủy viên BCH cấp cơ sở có độ tuổi dưới 40: 570/814 đ/c (70%), nữ ủy viên BCH có trình độ chuyên môn đại học trở lên: 774/814 đ/c (95,08%) và lý luận chính trị trung cấp trở lên: 812/814 đ/c  (99,75%). Một số đơn vị tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy cơ sở cao là Bắc Trà My (32%), Phú Ninh (28,8%), Tam Kỳ (28,5%), Tiên Phước(28,4%).

Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng đối với công tác cán bộ nữ, đồng thời là sự nỗ lực rất lớn của Hội LHPN các cấp trong quá trình chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về công tác phụ nữ, tích cực tham gia bồi dưỡng, phát hiện nguồn, đóng góp ý kiến về cơ cấu, số lượng nhân sự nữ, các chỉ tiêu cụ thể về tỉ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp.

Tuy nhiên, vẫn còn 36/241 cơ sở tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy dưới 15%, có nơi rất thấp như xã Bình Nam (Thăng Bình), xã Quế Xuân (Quế Sơn) chỉ đạt 6,67%. Nguyên nhân là do một số cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nêu trong các nghị quyết của Trung ương về công tác phụ nữ còn thiếu quyết liệt; việc quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ chưa mang tính chiến lược, còn bị động, bố trí không phù hợp. Bên cạnh đó, một số cán bộ nữ còn tư tưởng an phận, chưa nỗ lực phấn đấu tham gia vào các chức danh lãnh đạo, chưa mạnh dạn thể hiện nên đôi khi đánh mất cơ hội để có được sự ủng hộ của cấp ủy Đảng.

Hoàng Hoài Trinh, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video