Quyết định về việc Trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020

16/10/2020
Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam vừa ra quyết định số 16-QĐ/HĐQLQ, ngày 15/10/2020 về việc Trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video