Chi tiết văn bản

Kế hoạch triển khai các hoạt động thích ứng với tình trạng "bình thường mới" trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Video