HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TW HỘI LHPN VIỆT NAM KHÓA XII, LẦN THỨ 7