TRƯỜNG SƠN MỘT THỜI CON GÁI - Tập 6: Mối tình Trường Sơn